14 Mart 2014 Cuma

İSLAMA HİZMET EDENLERE ALLAH'IN YARDIMI...

İSLAMA HİZMET EDENLERE ALLAH'IN YARDIMI...
Kullarının ibadetine muhtaç olmadığı
halde onları sevaba nail olsunlar diye
namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadetlerle
mükellef kılan Hz. Allah (c.c); sırf kullarının
derece kazanması için dinine yardım
etmelerini de tavsiye ve emir buyurmuştur.
Hz. Allah (c.c), Muhammed Suresinin 7.
Ayetinde şöyle buyurur:
„Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a
yardım ederseniz O da size yardım eder ve
ayaklarınızı sabit kılar"1
Goruldugu üzere dünya ve ahırette
Allah'ın yardımına kavuşmak, İman ve
islam gibi manevi nimetleri son nefese
kadar muhafaza edebilmek, Allah'ın dinine
yardım etmek şartına bağlanmıştır.
Hac suresinin 40. Ayetinde ise şöyle
buyrulur:
„...Allah kendisine yardım edenlere
muhakkak surette yardım eder. Hiç
şüphesiz ki Allah güçlüdür, galiptir".
Aziz din kardeşlerim!
İslam dinine gönül vermiş, İman
nimetine mazhar olmuş her müslümanın
şahsi işleri için gayret ettiği gibi dini için de
gayret etmesinden daha tabii ne olabilir?
İslam dini; Kitap ve sünnet gibi iki temel
kaynağın içma-ı ümmet ve kıyas-ı fukaha
ile açıklanması esasına dayanır. Bunları
düzgün bir şekilde öğrenip yaşayan ve
diğer insanların da yaşaması İçin gayret
eden müslüman, Allah'ın dinine yardım
etmiş olur. Her müslüman, imkanının ve
Şartların elverdiği nisbette ilmi ile, malı ile.
bedeni ile bu yardıma iştirak etmelidir.
Büyük servetlere sahip olup ta onu
korumaya ve geliştirmeye gayret etmeyen
nice kimselerin iflasa sürüklenmeleri nasıl
bir gerçekse; dini için gayret etmeyen
insanların elinden o nimetin alınmasının
mukadder olduğu da bir hakikattir. Tarih
bunun acı örnekleriyle doludur.
Allah'ın yardımından mahrum olan
toplulukların akibetini bir ayet-i kerime
şöyle beyan etmektedir:
.Allah size yardım ederse, artık size
galip gelecek kimse yoktur. Eğer sizi
bırakıverirse, ondan sonra size kim yardım
eder? Mü'minler ancak Allah'a güvenip
dayanmalıdırlar."'
Allah ve Rasulü tarafından medhedilen
Ashabı Kiram hazaratı, her hususta olduğu
gibi bu hususta da bize en güzel örnektir.
Onlar hayatlarını İslam dinine hizmete
adamışlar, mallarını ve canlarını bu uğurda
feda etmekten geri durmamışlardır.
Onların izinden giden maneviyat büyükleri
ve Allah dostları da dine hizmeti en ulvi
vazife bilmişler, aynı aşk ve cezbe içinde
hayatlarını tamamlamışlardır.
Kıyamete kadar da Allah'ın dinine
hizmet eden bir topluluğun bulunacağını
Peygamber Efendimiz (s.a.) şu hadîs-i şerifi
ile haber vermiştir:
.Ümmetimden bir topluluk, Allah'ın
emri ile kaim olmaya devam edecekler. O
topluluğu terkedip onlara muhalefet
edenler, o topluluğa zarar veremezler.
Onlar kıyamete kadar Allah'ın emri üzere
olacaklardır."3
Dünya hayatı geçici bir nimettir. Mühim
olan, o topluluğun içinde yer alabilmektir.

http://www.rasidihilafet.org/inceleme/sohbet/14.htm
http://www.rasidihilafet.org/inceleme/sohbet/15.htm
1-Muhammed Suresi, Ayet: 7 '2- Al-I Imran Suresi, Ayet: 160  3-Sahih-İ Buhari. C. 3, S. 1331

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder