15 Ağustos 2014 Cuma

Sofi İle Muvahhid Arasında “Ete-Kemiğe Büründü” Tartışması -Hangisi Haklı?-
"Yeminlerini bozup peygamberi yurdundan çıkarmağa teşebbüs
 eden, düşmanlık göstermekte ilk olan kavm ile harbetmez misiniz?
 Onlardan korkuyor musunuz? Eğer mümin iseniz bilin ki asıl korkmanız gereken Allah'tır."...

 Müşriklerin bütün tarihleri; onların müslumanlarla olan muahedeleri bozduklarına, antlaşmaları nakzettiklerine şehâdet eder. Bunun en canlı misali, Hudeybiye'de Resulullah'la akdettikleri muahedeyi bozmalarıdır.
 Resulullah, Rabbinin ilham ve hidayeti ile onların bütün şartlarını kabul etmişti. Peygamber öyle ağır şartları
kabul etmişti ki, ashabın ileri gelenleri, bu şartları kabul etmenin
 zillet olduğu düşüncesine kapılmışlardı. Buna rağmen Resulullah, ince ve titiz bir dikkatle bu ahde vefa gösterdi. Ama onlar, yine ihanet
 ettiler. Daha iki sene geçmemişti ki, ilk fırsatta antlaşmayı bozdular.
 Onlar, daha önce de Resulullah'ı Mekke 'den çıkarmaya teşebbüs
 etmişler, sonunda da hicretten önce onu öldürmek kararını almışlardı. Katillerin bile masuniyet ridasına büründüğü Beytullah'da
 yapılıyordu bütün bu işler... Hatta biri, orada kardeşinin veya babasının katilini yakalasa, ona elini dokunduramazdı. İnsanları sadece Allah'a kulluğa çağıran, insana ve hidayete davet eden Allah'ın Resulü Hz. Muhammed'e gelince; müşrikler, ona bu hakkı da
 çok gördüler... Onu Mekke 'den çıkarmaya yeltendiler... Hayatına kastetmek için plânlar hazırladılar... Onu Beytullah'ta
 öldürmeye karar verdiler... Sıkılmadan... Ahdin ve geleneğin bozulacağını düşünmeden... Anarşitlere bile tanınan hakkı ona tanımadan. .. Onlar, Medine 'de de müslümanlan öldürmeye ve onlarla harbetmeye yeltendiler... Çıkardıkları kervanın kurtulmasından sonra müslümanların üzerine çullanmak için Ebu Cehil'in
 komutasında bir araya geldiler... Sonra U h u d 'da, Hendek'te onlarla savaştılar. Sonra Huneyn 'de de bir araya geldiler...
 Bütün bunlar yeni hadiseler, canlı hatıralardı... Bütün bunların sebebi hikmeti, Yüce Allah'ın ısrarla belirttiği bir ölçüden daha iyi anlaşılmaktadır :
 "Güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşırlar "
https://www.facebook.com/huseyin.sasmaz.75/media_set?set=a.615055241848624.1073741843.100000324607185&type=3
-----------------------------------------------
Halbuki, sadece tefekkür ederek fıtrata dönüp
 ondaki mantığa başvurmak ve kâinattaki ayetlerle delilleri gözden
 geçirmek dahi tevhid akidesini kabullenmeye kafidir. Böyle olmasına
 rağmen onlar Kur'an'ı dinledikçe nefretleri artıyordu. Kur an'ın getirdiği akideden de, bizzat Kur'an'dan da kaçıyorlardı. Ellerinde,
 babalarından kalma şirk, evham ve hurafelerin meydana getirdiği
 batıl akideler vardı. Bu akidelere sımsıkı sarılmışlardı. Kur'an'a ve
 ondaki tevhid akidesine yaklaştıkları takdirde eski akidelerinin
 kaybolacağından korkuyorlardı.
De Kİ: "Eğer dedikleri gibi Allah'la beraber tanrılar bulunsaydı, o takdirde hepsi arşın sahibine yol ararlardı."
43 — 0, onların söylediklerinden münezzehtir, Yücedir, Uludur.

 Allah'la birlikte — onların iddia
 ettiği gibi — başka tanrılar yoktur. Onların tanrı kabul ettikleri şeyler olsa olsa Allah'ın yarattığı mahlukattan bir nesnedir. Bu, ister
 bir gezegen veya yıldız, ister bir insan veya hayvan, isterse bir nebat veya cemadat olsun.. Bunların hepsi de .Kâinattaki esrar ve hıkmetler içinde yaratıcıya yönelmişlerdir. Kendilerini kudret kabzasında tutan irade-i ilahîyeye baş eğerek O'na teslim olmuşlardır. Allah'ın hikmet ve sırları karısında baş eğmek, O'nun iradesine teslim
 olmak suretiyle O'na ulaşmak istemektedirler:
 "... O takdirde hepsi arşın sahibine yol ararlardı."
Burada arşın zikredilişi, mahlukatına karşı Allah'ın yüceliğini
İfade etmektedir. Allahla beraber tanrı İttihaz ettikleri şeyler
 Allah ın yüce arşı altında bulunan bir takım yaratıklardır. Bunların Allah seviyesine çıkmaları soz konusu olamaz
 Bunu müteakip Allah'ın büyüklüğü ve onların söylediği şeylerden münezzeh olduğu ifade ediliyor:
 43 — O, onların söylediklerinden münezzehtir, Yücedir, UluduR
https://www.facebook.com/huseyin.sasmaz.75/media_set?set=a.719406958080118.1073741868.100000324607185&type=3

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder