22 Nisan 2016 Cuma

"VAHDETİ VÜCUT FELSEFESİ": "NEW AGE FELSEFESİ"


Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.

İblis, melek boyutundan düşürülerek kovulduktan sonra insanoğlunun peşine düşmüş ve "kadim bir plan" çerçevesinde melanetlerini sürdürmüştür. İblis için insanoğlundan intikam almanın tek yolu, onu da "ebedi cehennem"e mahkum etmektir. Ebedi kurtuluş ise "Sonsuz Yüce Allah'a şirk koşmaksızın teslim olmak ve iman etmektir". Ebedi cehenneme mahkumiyetin tek koşulu da, "Sonsuz Yüce Allah'a şirk koşmaktır". Sonuç olarak "İblis ve ordusu" insanlık tarihi boyunca insanoğlunun, İslam'dan; Hak'tan sapması için onun yolunda oturmuş ve onu, "şirke-küfre" manipüle etmek için "insanoğlunun tüm zaaflarını ve zayıf noktaları"nı kullanmıştır. Bu profesyonelce saptırma planı ve yöntemleri, "sistematik bir felsefe"ye dönüştürülmüş; zamana ve toplumlara göre değişim gösterse de; özde aynı kalmıştır. Bu felsefenin özü şudur:
"Sonsuz Yüce Allah'ı örtmek; O'nun yüce sıfatlarının bir kısmını, başka bir şeye yahut inasanlara atfetmek; O'nun yüce hukuğunu çiğnemek; O'na çocuk yahut ortak uydurmak; O'na saygısızlık yapmak; O'nun elçilerini ve kitaplarını inkar yahut tevil etmek; O'nun tek merci-merkez-otorite-kral-güç ve hükümranlık sahibi olmasını, iftiralarla gölgelemek ya da bu yetkilerin bir parçasını bir başkasına atfetmek; meşruiyeti O'nun onayı dışında aramak; 'sevgi'yi sadece ve sadece O'na has kılmamak, 'Allah'ın onaylamadığı sevgi'yi kullanarak, insanlığı manipule etmek."
İşte İblis'in "saptırma felsefesi" bu unsurları içermektedir. Tüm eski kavimlerdeki bozulmuş dinler, yukarıdaki unsurların bir kısmını yahut tamamını içermektedir. İnsanlık geliştikçe, "İblis'in İslam'ı bozma, şirk dinine dönüştürme sinsi planları" da değişir ve dönüşür, ancak esas itibarıyla aynıdır: Şamanizm, totemizm, mistisizm, spiritüalizm, Budizm, Brahmanizm, paganizim, materyalizm, sufizm, Kabalizm, New Age vs...
Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir. Küresel sermayenin, İblisilhamlarıyla yeşerttiği bu "küresel Deccal dini"; İslam'ın, yakın gelecekte dünyaya hakim olmasından kısa bir süre önce;"yaklaşansaat"in az bir zamanında dünyaya egemen olacak bir sapkınlıktır. Bu dinin yapımcısı, "İblis'in Lemurya şeytan toplumu"dur. Maalesef İblis, "yaklaşansaat"de dünya insanlığını bu havuzda toplamanın, "şeytani altın çağı" inşa etmenin eşiğinde bulunmaktadır.
"Lemurya şeytan toplumu"nun öncülüğünde; Doğu Asya "Mu" toplumlarından, Atlantik'te battığı tahmin edilen"Atlantis" toplumuna; oradan Mısır-Yunan-Roma, Sümer ve Kenan toplumlarına kadar bu "şeytani felsefe"yi aşılamıştır. Çağımızda New Age dini diye pazarlanan ve merkezinde "insanın tanrılığı" yalanı bulunan "sevgi dini(!)"; gerçekte "intikam dini"dir.
Tabii ki tarihte geriye gittikçe "insanın tanrılaştırılması"yla birlikte; "hayvan", "taş", "metal", "ağaç" vsputlarıkullanarak "cin-şeytanlar"ın nasıl "tanrıcılık oyunu" oynadıkları açıkça görülmektedir. Bugün "doğu dinleri", her türlü kaba putperestliğin, Mu'dan bugüne kadar değişmeden geldiğini bize açıkça göstermektedir. Bununla beraber "cin-şeytanlar"ın, bu kaba putperestliğinin arkasında nasıl saklandıklarını bugün bile göremeyen zavallılar, şaşırtıcı derecede çoktur.
Bu şeytani "New Age" dininin önünde en önemli engel, "kitaplı büyük dinler"dir. Ancak bu dinlerin bozulması; "şeytani-şirk dini" haline dönüşmesi için İblis ve yandaşları, "özel yöntemler" geliştirmişler, aracı sınıf haline gelen "din adamları"nı ve "kibirli sufiler"i kullanarak uygulamaya koymuşlardır.
Hıristiyanlık, maalesef "İblis-Roma işbirliği" ile daha başlangıçta ifsada uğramış; özellikle havari olmayan; hatta İsa'nın düşmanı Tarsus'lu Yahudi Paul'un çabalarıyla "teslise"; "baba-oğul-kutsal ruh" tanrıcılığına dönüşmüş; çoklu "New Age insanperestliği"nin özel bir uygulaması olarak ortaya çıkmıştır. New Age; bir "yaratıcı ana-baba tanrı"dan ve "tanrılar"dan söz eder ki güya bu tanrılar; insanlar, cinler, melekler, ruhlardır. Bu Allah'ın ve insanlığın düşmanı tezgahtarlar; yani cin-şeytanlar, tarihler boyunca kendilerini elbette "ruhlar" ya da "melekler" olarak pazarlamışlardır.Hıristiyanlık, "sadece İsaTanrı'nın oğludur ve dolayısıyla Tanrı"dır der. Bu sebepledir ki Hıristiyanlık; hak bir peygamberi ilahlaştırarak "şirk dini"ne dönüştürmüş; şeytani New Age dinine karşı olmak yerine "işbirlikçi bir din"haline gelmiştir.
Gerçekte özü İslam olan Musevilik; kitaplı, çok peygamberli büyük bir dindir. Ancak zamanla bu dinde bozulmuş; din adamları kendi "nefsi-kavmi görüşleri"ni öne çıkarmışlar, "şeytanların rolü"nü unutmuşlar, hatta şeytanların varlığını, düşmanlıklarını kitaplardan çıkarmışlar ve "İblis'in tuzağı"na düşmüşlerdir. Böylece bir Yahudi tasavvufu olarak ortaya çıkan "Kabala felsefesi", tam anlamıyla bir "İblis felsefesi"dir. Bu felsefe, "tasavvuf felsefesi"nin; yani "Vahdeti Vücut"felsefesinin ve "New Age lego dini"nin de özünü oluşturmaktadır.
İnsanlığa gönderilmiş en son evrensel din İslam'ın kitabı Kur'an, her türlü tahrifattan uzak ve insanlığın elinde korunmuş olmasına rağmen; "din adamları"nın ve "tarikat-tasavvuf" erbablarının tefsir ve tevilleriyle kavramlar buharlaştırılmış; "Yaşanan İslam"da, "Kur'an İslam"ı olmaktan uzaklaşmıştır. Özellikle "Kabala felsefesi"nden beslenen"tasavvuf felsefesi"nin "vahdeti vücut" anlayışı, İslam'ın temellerini sarsmış; bu felsefe, İblis'in İslam'a tuzağı olmuştur.
İbni Arabi, döneminin Yahudi filozoflarından ve "kabala felsefesi"nden oldukça etkilenmiştir. Aynı devirde yaşayankabalacı Moşe Şem Tov'un "adam kadmon"uyla, "vahdeti vücut"cu Arabi'nin "insan-ı kâmil"i aynıdır. İkisi de Aramiceyazan aynı kaynaktan beslenen Kurtuba'lı iki filozoftur. "Kabala" ve "vahdeti vücut" bir madalyonun iki yüzüdür. Arabi, Yahudiler'le dostluk kurdu, Yahudiler'den "kabala"yı öğrendi ve böylece "vahdeti vücut" şeytani felsefesini geliştirdi.Arabi'nin en çok ilham aldığı kaynaklardan birisi olan "kabala felsefesi"nin özü şudur:

"Bütün ruhlar, İlahi Ruh'la birlikte sadece ve sadece bir bütün oluşturur. Tanrı, aynı anda birçok ve tektir. O, büründüğü sayısız şekle rağmen emsalsiz bir varlıktır, parça, bütünün yerine geçebilir. Yaratıcı, aynı anda hem bilgihem bilen ve bilinendir, onunla birleşmemiş ve onun kendi özünde bulmadığı hiçbir şey var olamaz, var olan her şey O'dur. İsmin üstatları diye adlandırılan seviyeye ulaşmış mistikler, bu noktaya geldiklerinde Tanrı'dan farklı değillerdir(!)Tanrı ve Gerçeklik, soyut düşünceler değildir. Tanrıkendini sonsuz sayıda parça halinde gösteren 'Birlik'tir(!) İnsanın, Tanrı'nın görüntüsünde yaratılmış olması bu demektir."

Arabi'nin "vahdeti vücut" felsefesiyle, "kabala felsefesi" arasında hiç bir fark olmadığını yukarıdaki ifadeler açıkça göstermektedir. İbni Arabi, kökleri İblis'e dayanan "antik felsefeler" ve "kabala"dan esinlenerek; "vahdeti vücut"felsefesini bir "şirk kanalı" olarak geliştirmiştir. Bu "şeytani felsefe"nin amacı; bizzat var olan, her şeyi yoktan var eden ve yarattığı hiçbir şeye benzemeyen Sonsuz Yüce Allah'la, yarattığı her şey arasında bir "bütün-parça" ilişkisi kurmaktır. Bu şeytani mantalite ile "vücut birliği" sağlanmış ve böylece de "Birlik(Tevhid)(!)" gerçekleşmiş olacakmış!.. Bizce de Arabi, bu yolla "İblis felsefesiyle birlik" sağlamış ve "şirkin en büyüğü"ne kucak açmıştır

"Tasavvuf" ve özellikle de "vahdeti vücut felsefesi"nde ileri sürülen düşünce sistemlerinin tamamı, İblis'in tezgahında dokunmuş "abalar"dır. Bu "abalar"ı giyenlerin ve pazarlayanların, İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar, koyun postuna bürünmüş "kurt sufiler"dir, "şeytanın velileri"dir.
Sonuç olarak İslam etiketli "tasavvuf felsefesi"; Eski Mısır, Eski Yunan,"antik felsefeler"den, Hint-Budizm, İran-Mecusi, Yahudi-Kabala, Hıristiyan felsefelerinden beslenen ve İslam mahallesinde pazarlanan "İslam dışı bir felsefe"dir. Bu felsefe, beslendiği kaynaklar itibariyle, "İslam Denizi"ne açtığı "şirk kanalları"yla İblis'in amacına hizmet eden ve "Din'in Merkezi"ni, "Allah"dan "insan"a kaydıran "küfri bir sistem"dir.

O halde "insanda Allah'ın ruhundan bir parça vardır" tezi, İblis'in İslam'ı bozmak; "insanları tanrılaştırmak" için açtığı bir "tuzak kanal"dan ibarettir. Bu nedenledir ki İslam dışı tasavvuf felsefesinde; Tanrı'ya yaklaşmak(!); Tanrılaşmak(!)için birçok yol ve yöntemler ihdas edilmiş; İblis'in tuzağına düşülmüş; müridler maddi varlıklarını minimize ederek; riyazat yaparak, sözde Tanrı'ya ait ruh boyutlarını geliştirmeye çalışmışlardır. Bu yol ve yöntemler; İblis'in kucağına açılan kapılarla doludur.

Sonsuz Yüce Olan Allah ile yaratılmışlar; özellikle de insan arasında bir "yakınlık, benzeşim, dönüşüm" ön gören tüm felsefeler, insanı tanrılaştırmaya yönelik, şeytani sapkın yaklaşımlardır. Sonsuz Yüce ve Alemlerin Rabb'i olan Allah ile insan arasında hiçbir "bütün-parça ilişkisi", "yakınlık-benzerlik""baba-çocuk", "yansıma", "ortaklık""hisse ve yetkipaylaşımı", "boyut atlayarak tanrılaşma" vb. gibi bir ilişki yoktur.
Bu konu "İBLİS'İN İSLAM'A TUZAĞI: "TASAVVUF FELSEFESİ" başlığı altında incelenmiştir. Biz burada "kabala" fesefesine dayanan "Vahdeti Vücut" felsefesiyle "New Age" felsefesi arasıdaki özdeşliği ortaya koyacağız. Bu iki felsefenin temel özellikleri aynıdır. Amaç İslam dinini bozup şirk dinine dönüştürmek ve insanlığı bu "Deccal Dini"nde buluşturmaktır. Bu"şeytani New Age felsefesi"nde insanlığı manipule etmek için sıkça kullanılan ve gerçek anlamından koparılmış kavramları şöyle özetleyebiliriz:
TERS-YÜZ EDİLMİŞ "İBLİSCE KAVRAMLAR"
1) "Bir", "Birlik(vahdet)" kavramları, İslam'dan çalınmış; "vahdeti vücut" anlamı verilmiş, birçok zayıf akıl sahiplerinin avlandığı "yem kavramlar"dır.
"Gerçek Tevhid"; yarattığı hiçbir şeye benzemeyen; herşeyi nurundan yaratan Sonsuz Yüce Allah'ın, ortağı olmayanTek(Bir) İlah olması; ona boyun eğmiş tüm canlı-cansızlar gibi "insan ve cinler"in de ona köle olmasıyla oluşan "Bir"liktir. Gerçek "Tevhid" budur. İblis'in felsefesindeki "birlik", tam anlamıyla "vücut" birliğidir. Bu felsefeye göreİnsanlar, cinler, cin-şeytanlar, tüm yaratılmışlar, yani her şey; Tanrı'nın bir parçasıdır. İşte New Age'deki "Birlik" böyle çalıntı çarpıtılmış bir kavramdır.
2) "Sevgi" kavramı, en çok kullanılan bir yemdir. İblis ve yandaşlarının çok kullandıkları bu "yem-kavram"ın gerçek anlamı şudur: Sonsuz Yüce Allah, her şeyi sevgisiyle yarattı ve tüm canlılara sevgisinden verdi. Gerçek sevgi, Allah sevgisidir. Meşru sevgi, sadece ve sadece Allah'ı sevmektir, Allah'ın "sev" dediklerini sevmek, "sevme" dediklerini de sevmemektir ve sevgiyi, Allah'ın onayıyla varlıklara dağıtmaktır. Melekler ve ruhlar, Allah sevgisiyle yaşarlar. Müminin gıdası "Allah sevgisi"dir. Sonsuz Yüce Allah, tüm varlıkların sevgilerini yönelttikleri "Gerçek ve Tek İlah"tır. Sonsuz Yüce Allah, sevginin "kaynağı" ve "merkezi"dir.
İblis bu gerçeği bildiği için bu temel "İslam kavramı"nı alıp, onun merkezini değiştirmiştir. Merkeze, insanı koymuş, "kim olursa, ne olursa olsun sev" yemine dönüştürmüş; tarihler boyunca işlediği "sevgi edebiyatı"yla nice mistikleri, sufileri, din adamlarını ve insanları tuzağa düşürmüştür. Bugün, çağın dindarlarını ve dinsizlerini bu yemle avlamakta; aynı New Age havuzunda toplamaktadır. Başmelek Mikail postuna bürünen İblis'in ve tüm yandaşlarının celselerinde en çok tekrarlanan "yem kavramı" budur. Bu "sevgi" kavramının İbliscesi elbette "intikam"dır. İblis, kovulduğu zaman intikam yemini etmiştir ve demiştir ki; "Ademoğlu'nun yolunda duracağım, onu saptıracağım ve ondan intikam alacağım""New Age Dini"nin en temel kavramı, işte böyle bir "sevgi"dir. Yani "sevgi" kavramı, "intikam" almak içinmanipulatif bir yem olarak kullanılmaktadır...
3) "Boyut atlama", "Tanrı olma", "Nirvana", "Tanrı'da yok olma", "ben O'yum, O ben" vs. bütün bunlar; İblis'in ürettiği, kibirli kulaklara hoş gelen yalanlardır. "Vahdeti Vücut", "Kabala" ve "New Age" üçlü felsefenin ortak yalanıdır. İnsanın, Tanrı'nın bir parçası olduğu, yahut Tanrılık cevherinden bir parça taşıdığı iftirası, kibirli zevata tekrarlanıp durmuş; allanıp-pullanarak bir "şirk kavramı" olarak pazarlanmıştır. Bugün de bu zehirli felsefe, insanoğlunun gözlerini kör etmiş; "sevgi, kardeşlik, dinlerin birliği" edebiyatı eşliğinde "Deccal Çağı"na kapı aralamıştır.
4) Birin oğulları, Işığın oğulları da, İblis'e tabi olan sapmış topluluklar için kullanılan çalıntı kavramlardır. GerçekteAllah'a tabi olan İslam toplumları, "Bir'in köleleridir" ve "nurun(ışığın) takipçileridir". "Nur(ışık)"İslam'dır, "karanlık(zulumat)", "şirk-küfür ve şeytanlık"tır. İblis ve yandaşları "karanlığın oğulları"dır. Ancak İblis, bu hak kavramları alt-üst etmekte, kendisine tabi olanlara "ışıkçılar-ışık işçileri, aydınlıkçılar, aydınlanmacılar"; kendisine karşı olanları da "karanlık enerjiler" olarak yutturmaktadır.
İblis'in hayatı boyunca yaptığı iki şey vardır: Birincisi, "Sonsuz Yüce Allah'ın sistemi ve ilmi"nden çalmak. İkincisi çaldığı bu "gerçek kavramları ve olayları" ters-yüz etmektir. İblis, tam anlamıyla taklitçi bir maymundur. Sonsuz Yüce Olan Allah'ı taklit etmekten başka bir özelliği olmayan kovulmuş- aşağılık bir mahluktur.
5) "İnsanın kendisini sevmesi", "insanın hevasını sevmesi", "kendisini övmesi, kutlaması"; bütün bunlar şeytanca sözlerdir. İnsan, "akıl "ve "nefis"ten oluşur. "Nefs"in tüm arzu ve zekası "heva"dır. Her nefis kendisini sever ve herkese sevdirmek ister, hatta daha da ileri giderek kendisini(nefsini) ilahlaştırmak ister. Bu şekilde kibirlenerek topladığı güçle, "insanlığı" ve "ekini" mahvetmek ister. Tarihler boyunca ortaya çıkan kendisini beğenmiş zalim-kibirli nefisler;zulmün, katliamların, sömürgeleştirmenin, güce dayalı haksız emperyal sultanın ta kendisidir.
Sonsuz Yüce Allah, yarattığı nefsin, kim olduğunu bilmesini, kendisini övüp-ilahlaştırmak yerine; Tek olan Rabb'ineteslim olmasını, köle olduğu bilincine ermesini, haddini ve aczini bilmesini ister. Asıl sevmesi, övmesi ve kutsaması gereken Sonsuz Yüce Allah'tır. İnsanın Rab'bini tanıması ve Sonsuz Yüce karşısında cüceliğini görmesi için de Sonsuz Yüce Allah, yarattığı "nefisler"e (insanlara) meşakat içinde bir hayat ön görmüş; alın teriyle ekmeğini kazanmasını takdir etmiş; hastalık, açlık ve her türlü belalar yükleyerek terbiye etmek istemiştir.
Buna karşılık insanın, "heva"sını(arzu-isteklerini) sevmesi, kendisini sapkınca sevip-beğenmesi; kibirlenmesi, övünmesi, kendisini ve kavmini üstün görmesi; kişiyi şirke-küfre ve şeytanlığa götürmekle kalmamış; dünyayı ve insanlığı köleleştirme hayallerini kamçılamıştır. İşte İblis ve taifesi de, insanoğlunun zaaflarına dayandırdığı bu "felsefe"yi işleterek "sörf" yapmakta, insanları küme küme avlamaktadır.
Yukarıdan beri açıkladığımız "saptırılmış kavramlar"ı ve bu kavramalarla bağlantılı "şeytani felsefe"nin "alt kavramları"nı; yani "Vahdeti Vücut felsefesi"yle, "New Age felsefesi"nin özdeşliğini ortaya koyan "ortak kavramlar"ı aşağıda açıkça görebilirsiniz. Bugün, özellikle Batı toplumlarını etkiliyen "New Age felsefesi"nin temellerinin, tamamen"Vahdeti Vücut felsefesi"ne dayandığını söylemek daha doğru olur.
İşte bu iddiamızın kanıtları, işte İbni Arabi'nin "zırvalar"ı, işte " İblis'in melekleri(!)"nin celselerde salyalarını akıtarak fısıldadıkları "şeytani sözler"i... Buyurun siz karşılaştırın...
"VAHDETİ VÜCUT"(İBNİ ARABİ) NE DİYOR?"NEW AGE"(İBLİS) NE DİYOR?
1) "İnsan, Allah'ın sureti; alemler, bu suretin kendisinde yansıdığı ayna; Allah da, insanın sureti olduğu Zat'tır. Şu halde biz, Hakk'ı, hangi vasıf ile nitelemiş isek, bizde de o vasıf vardır. Çünkü suretleri farklı olsa bile, dua eden, icabet edenin aynısıdır."
1) "Eğer Tanrı'nın sizi görmesini istemezseniz, Tanrı göremez, çünkü Tanrı sizsiniz." (Tobias-İblis'in yardımcısı)
"Birlik, insanın kendisinin Tanrı olduğunu anladığı noktadır." (The group-Bir grup şeytan)
"Bir aynaya bakın, yaratanı görün."(Ra-şeytanı)
2) "Sadece kendine şükret ve sadece kendini kına."
2) "Kendine teşekkür et. Kendine teşekkür, tanrısallığın besini gibidir. Her şeyin üstünde,teşekkürü kendinize edin. Kendinizi onurlandırın vekendinizi sevin.(Tobias-İblis'in yardımcısı)
3) "O halde, dini anlamıyla, ahiret hayatında bir azap ve mükafat yoktur."(Yani cennet-cehennem yoktur.)
3) "Cennetle cehennem yoktur."(Tobias-İblis'in yardımcısı)
"Tanrı, sizin cennete ya da cehenneme gitmenize aldırmaz, çünkü bunları Tanrı değil, siz yarattınız."(Kuthumi- şeytanı)
"Ödül ve ceza yok."(Kryon-İblis'in yardımcısı)
4)Ben "sevgi dini" ile dinlendim, insanlar, "ilah" hakkındainançlar ortaya koymuşlardır, ben onların inandıklarının hepsine inandım. Aşığın sığınağı, ruhbanın manastırı, putlariçin ev, tavaf edenin Kabe’si.Heva, sevgidir, ibadet edilen bütün suretlerdeki hakiki ma'buddur(Tanrı'dır) . O halde, her şeye sadece 'heva' ile ibadet olunur ve heva, kendinden dolayı ma'buddur(Tanrı'dır). O halde Heva, Allah'ın başka bir ismi, hatta en büyük ismidir."
4) "Sizin de nasıl Tanrı olduğunuzu anlamak, Ruh'un sizin için hep beslediği şefkati anlamaktır, tümüylesevgi, en karanlık anlarınızda bile...O(Tanrı) basittir. O sevgi doludur. O koşulsuz sevgidir. Çünkü Tanrı, tam sevgi ve şefkattir size...yaptığınız her şeye….her bir küçük pis şeye….her bir küçük iğrenç, ayıp, edepsiz şeye… her şeye sevgi, sevgili dostlar.."(Tobias-İblis'in yardımcısı)
5) "O halde (Allah'tan) isteme ya da dua etmek, cehalettendir. Kamil sufi ise, hiçbir şey istemez. Sen ancak kendi nefsine hamdet. Bu durumda ise insan, sadece kendini övebilir. O bana hamd eder, ben de O'na hamd ederim. O bana ibadet eder, ben O'na ibadet ederim."
5) "Her bir an'ı, her nefesi, ve her günü Tanrı olarak yaşamaya başlayın. İnsanlar her gün dua ediyorlar. Ne yazık ki, biz bunların tümünü duyuyoruz. İnsanlar derin bir acı içindeler ve Tanrı'ya yakarışlarda bulunuyorlar, "Sevgili Tanrım, bunu neden yapıyorsun?" diyorlar. Ve o sevgili Tanrı, her şeyden önce, "Ben senim" diyor."(Tobias-İblis'in yardımcısı)
6) "Arif'teki yaratma aracı, "himmet"tir. Himmet, mahiyetini kesin olarak bilemediğimiz bir kuvvettirArif, meydana getirmek istediği herhangi bir şeye himmetini yöneltir, o şey hemen meydana gelir; veya var olmasını istediği herhangi bir şeye himmeti yönelttiğinde, bu varlık meydana gelir."6) "Siz de Tanrı'sınız. Siz her yönden yaratanlarsınız, bilseniz de bilmeseniz de sürekli yaratıyorsunuz.
Ve eğer herhangi bir şey yaratmak gereğini hissediyorsan, o zaman derin bir nefes al ve, "ben Tanrı'yım ve seçimim bu" de. " (Adamus- İblis'in yardımcısı)
Siz, Tanrı suretinde yaratıldınızSizimgeleyebilen, ve tezahür ettirebilen ve bunu, maddeye dönüştürebilen bir Tanrı'sınız."(Tobias- İblis'in yardımcısı)
7) "Bende hayal kuvveti öyle bir dereceye ulaşmıştır ki,Cebrail'in, Peygamber'in önünde bedenlenmesi gibi,sevgilim(Allah yahut meleği kastediyor-gerçekte şeytandır)hayalimin dışında sevgilim olarak bedenlenebilir. Artık, ona bakamam; o ise, bana hitap eder, ben de ona kulak veririm ve sesini işitirim."
7) "Ve bu arada biz – nasıl desek – rüya halinizde de size konuşuyoruz. Biz sizinle her an çok-boyutlu düzeylerde temastayız. Sizler, uyurken, rüya görürken, rehberler ve meleklerle, sizin kişisel varlık grubunuzla birlikte oturacak, ve planlamayı yöneteceksiniz."(Tobias- İblis'in yardımcısı)
8) "Çünkü Hakk'ın sürekli tecellisi olan alemler, ebedi olduğu gibi, aynı zamanda ezelidir."
8) "Tanrı, ezeli ve ebedi olan sonsuz uzayın en yüce kudretidir."(Ashtar-İblis'in yardımcısı))
9) "Sözün üzü, hakikat, çoklukta birlik, ya da birlikte çokluktur. Tektanrıcılık ile çoktanrıcılık, evrensel dinden başka bir şey değildir. Tektanrıcılık ile çoktanrıcılık arasındaki fark, "bir"le "çok" arasındaki fark gibidir."
9) "Tanrı, İbrahim'e geldi ve "Ben varım. Bir tane var"dedi. Böylece onlar biraraya geldiler ve o zaman tek bir Tanrı oldu. Onlar bir oldu." (Tobias- İblis'in yardımcısı)
"Hinduların tüm çok tanrıları, Tek Tanrı'nın hatırlatıcılarıdır. Birçok, Bir olur ve Bir de birçoktur."(Kryon-İblis'in yardımcısı)
10) "Alemlerden ayrı, ya da alemlerden başka bir şekilde var olan ve o alemleri denetleyen, hareketlerini idare eden ayrı bir varlık değildir Tanrı."10) "Tüm varolanı anlayan ve kucaklayan tek bir varlık(Tanrı) yoktur."(Hatorlar- bir şeytan grubu)
"Tanrı denen bireysel bir varlık yoktur. Her gece gökyüzüne bakıp yıldızları gördüğünüzde, aslındaengin bir ruhsal varlığın fiziksel bedenine bakıyorsunuz."(Omni- bir şeytan grubu)
11)Tek yaratıcı faaliyet Bir'dir ve O'nun faaliyeti iledir ki, her hangi bir tecelli etmiş nesneye yaratıcı denebilir.11) "Siz yaratıcı kaynağın parçasısınız."(Kryon-İblis'in yardımcısı)
"Tüm insanlar, yaratıcı kaynaktan, Birlik'ten geldiniz.Sen de Tanrı'sın." (Tobias- İblis'in yardımcısı)
12) "Adem ilk gerçek dişidir. Çünkü Havva ondan doğmuştur.İkinci Adem yani Meryem, İsa'yı dünyaya getirirken aynı fiili tekrarlamıştır."12) "Adem ve Havva ile ilgili yaratılmış olan asıl mecaz hakkında büyük bir yanlış anlama söz konusudur. O mecaz gerçekten Adam Kadmon (Kamil insan-Adem) ve aynı zamanda Havva, dişil enerjileri, dişiyi temsil etmektedirler. Meryem, Tanrıçayı temsil etmektedir." (Tobias- İblis'in yardımcısı)
Dr. Halil Bayraktar
Hilal Nevruzoğlu
yaklasansaat.com
28/05/2011
Kaynaklar:
1) Ebu'l-Ala Afifi, Fususul-Hikem Okumaları İçin Anahtar, çev. Ekrem Demirli,  İz Yy. İstanbul, 2006.
2) Muhyiddin-i İbn Arabi, Fütuhat-ı Mekkiye, Terc. Selahaddin Alpay, Esma Yy. İst. 2005.
3) İbni Teymiyye, Allah'ın Dostları ile Şeytan'ın Dostları Arasındaki Fark", çev. İ. E. Dal, Pınar Yy, 2003.
4) A. E. Afifi, Muhyiddin İbnu'l-Arabi'nin Tasavvuf Felsefesi, çev. Dr. Mehmet Dağ, Ankara İlahiyat F. Yy. 1975.
5) R. A. Nicholson, Tasavvufun Menşei Problemi, Çev. Dr. Abdullah Kartal, İz Yy. İst. 2004.
6) Ebu'l-Ala Afifi, İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, Terc. Ekrem Demirli, İz Yy. İst. 2000.
7) Prof. Dr. Cavit Sunar, Tasavvuf Felsefesi veya Gerçek Felsefe, Ankara Üniv. İlahiyat Fakt. Yy. 1974.
8) James Churchward, Kayıp Kıta Mu, çev. Rengin Ekiz, Ege Meta Yy. İzmir, 2000.
9) Lee Carroll, Kryon Yeni Başlangıç, çev. Semra Ayanbaşı, Akaşa Yy, İstanbul 2002.
10) John L. Payne, Omni Yaradılışın Dört Prensibi, çev. Semra Ayanbaşı, Akaşa Yy, 2002.
11) H. V. Speer, Dünyalılara Bildiriler - Ashtar Sheran, çev. Yavuz Keskin, Ruh ve Madde Yy, İstanbul 1991.
12) L. O. Thyme, S. Orion, Lemurya Yolu, çev. Semra Ayanbaşı, Akaşa Yy. İst. 2004.
13) Shirley Andrews, Lemurya ve Atlantis, çev. Şenay Tufan, Kozmik Kitaplar, İst. 2004.
14) Kolektif, Ra Bilgileri, çev. Rengin Özer, Akaşa Yy, İstanbul, 1992.
15) Lightworker
16) Crimsoncircle
17) Kryon
******************************

Diyorlar ki; Bu ümmete vahdet lazım. Diyorum ki; Vahdet için evvela TEVHİD lazım.

KAFİRLERİN AKİDESİ--(Sınırlıdır) BAŞLAMA***3

"VAHDETİ VÜCUT FELSEFESİ": "NEW AGE FELSEFESİ"

yukarıyı karıştırmışlar aşağıdaki linkte var aynısı

16.16-16.20 arasında söylüyor bir parca olduğunu yaradandan.

59 yorum:

 1. Buna rağmen insanlar, Allah'ın kullarından bir kısmını O'nun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.
  Zuhruf*15

  YanıtlaSil
 2. https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13501909_562684283910588_1062881601484071335_n.jpg?oh=d7e7fc24aa7a3cdc2894542d11e47a0b&oe=57ECC536
  Doğru.!
  Bu kepazelik değil bir kere.
  Burada algılama söz konusu.
  Bu bakış acısı şeytanın bakış açısı.
  Millet cahil olduğundan, Bu bakış acısını Allah olarak algılıyor.(işte islam alemi bu yüzden kaos içinde.)
  Bu gün Müslüman olduğunu söyleyen kişi savunduğu ideolojinin ne olduğunu bilmiyor.İnandığı Allah Tarifini bilmiyor.(Halbuki kişi bilmediği bir şeyin tarifini yapamaz.Bilmediği bir şeyede iman edemez.)
  Doğru bakış acısı aşağıda mevcut bakar incelersen görürsün.Algılama kolay değil unutma..
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  Bu aşağıdaki linktede bu günkü şeytanın anlayışı mevcut.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html

  YanıtlaSil
 3. Felsefede basite indirgeme kuralı var birşeyi yok etmek veya manupüle etmek için ônce basite indirgersin

  YanıtlaSil
 4. Müslümanların en büyük düşmanı SİYONİST YAHUDİ'dir
  Bir tek Yahudi devleti yoktur, birkaç Yahudi devleti vardır.
  İslam dünyası Kripto (iki kimlikli) Yahudilerle doludur.
  http://www.habervaktim.com/yazar/77198/yahudi-egemenligi.html
  https://www.youtube.com/watch?v=AUaBn69KqvY

  YanıtlaSil
 5. Dünya’da da böyle. Amerika genelinde 37 bin üniversite öğrencisinden alınan verilere göre, 1980’den 2006 yılına kadar narsist kişilik özellikleri sürekli artıyor. 2006 itibariyle, standart testlerde, her dört üniversite öğrencisinden birinin narsist kişilik özellikleri taşıdığı tespit edildi. Bu kişilik özelliklerinin, klinik olarak tanı konulmuş, daha şiddetli formu olan Narsistik Kişilik Bozukluğu da sanıldığından çok daha yaygın. 20’li yaşlarını süren her on Amerikalıdan yaklaşık biri ve her yaş grubundaki her 16 kişiden biri narsistik kişilik bozukluğu belirtileri göstermiştir.
  ***
  Şer güçlerin istediği de bu idi saten.
  Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  ***
  Ama insanlığın şu istikamet de doğruya gidebilmesi için şu fikrin açılıp servis edilmesi lazım.
  *EŞYAYI BAZ,ÖLÇÜ ALDIĞIMIZDA Vahyin,Son asrın ilim ve teknolojisiyle hazırlanmış açılımı bekleyen Fikri. VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİNİN GÖRÜŞLERİ GEÇERLİDİR. Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI. Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Fikrin oluşum Süreci ve Aşamaları.
  http://www.iktibasdergisi.com/sosyal-medya-narsist-yapiyor/

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Narsisizm veya özseverlik, kişinin kendisine tapması, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan bir terimdir.

   Sil
 6. BU ÖZELLİK,KİŞİNİN OLAYLARA BAKIŞ AÇISINI BELİRLEMEK İÇİN BİR ÖLÇÜDÜR.
  Kişi bir şeyi anlatırken anlattığı olay kişinin hoşuna giderse,onaylarsa, o olayı öve öve anlatır.Hoşuna gitmezse yere yere anlatır.(Bu hal bütün insanlarda vardır.İnsan eşya olduğundan eşyadaki bir özelliktir.)
  O zaman kişinin övdüğü kişi açık delillerle kafir ise,öven kişide onu onaylayan kişide kafir olur.
  Bilerek veya bilmeyerek fark etmez cezası aynıdır.
  (örnek.Trafikte cezalı hususu ihlal ettiğin zaman bilmiyordum demen seni cezadan muaf kılmadığı gibi.)
  Şirk'ide Allah affetmiyor.(Bilmek mecburiyetindesin)
  Muhammed.30
  A'raf.30**Çünkü onlar; Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dostlar edindiler. Ve onlar; kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlardı.
  zuhruf.37**O şeytanlar bunları doğru yoldan çıkardıkları halde bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar.
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/08/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den_16.html
  https://www.youtube.com/watch?v=cF7O4M18Wrw&list=PLr342JFErS74wTAKOa6WqzcN2SMX7Hgu4&index=7
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o

  YanıtlaSil
 7. Beşer egemenler neredeyse her bir ferde özel, kontrolü kendi ellerinde olan dinler icat etmekte artık çok mahir hale gelmişlerdir. Öyle ki oluşturulan zihin alt yapısıyla her birey kendisi için oluşturulan şahsına özel dininin hem ilahı, hem peygamberi, hem de mümini durumundadır. Tevhidi, hayatlarının her noktasında ıskalamış olan bu uzaktan kumanda edilen bireylere, kendi bedenlerine tapınma ritüellerini de kendilerinin oluşturması için sayısız seçenek sunulmasıyla beraber ömürlerinin sonuna kadar kontrol etme, sömürme ve kullanım süreci başlamaktadır. İradeleri bu ve benzeri yollarla gasp edilen bireyler bir araya geldiklerinde zahiren her ne kadar bir topluluk gibi görünseler de aslında olay, bir tek kişinin sonsuz ayna yansımasından başka bir şey değildir.
  ***
  Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  ***
  Bu algıdan kaynaklanan zalime aşık olma duygusu, kitlelerin zihinlerinde/kalplerinde, başına gelen her türlü musibetin müsebbibi olan emperyal canavarlardan, yine bulunduğu halden kurtuluş için medet umma, umut besleme çelişkisini de kuvvetli bir biçimde barındırmaktadır.
  ***
  DÜNYA LİDERLERİNE,SENARİST VE OYUNCULARA DUYURULUR..!
  GENELDE..
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2016/12/dunya-liderlerinesenarist-ve-oyunculara.html
  ÖZELDE.
  https://vimeo.com/196939999
  ***
  Tarih; ders alınamadığı için sürekli tekerrür etmektedir.
  ***
  Yani yasanın gereğini yerine getirmeden duaya durmanın bir faydası yoktur. Zulmün alaşağı edilmesinin yasasıda kitlelerin nefislerinde olan kötüyü temiz olanla değiştirme hususunda bir dirayet kararı alması ve bu kararda seviyeli bir biçimde yol almasıdır. Çünkü Kur’an bu yasayı “…Gerçek şu ki, insanlar kendi iç dünyalarını değiştirmeden Allah onların durumunu değiştirmez…” (Kur’an-13/11) ayetiyle netleştirmektedir.
  ***
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/esyabazolcu-alindiginda.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/olcunetliksirasirk.html
  http://www.iktibasdergisi.com/kan-imparatorlugu/

  YanıtlaSil

 8. Cemalnur Sargut: Puta tapmakta Allah'a tapmaktır.Gülben Ergen hocaefendide onaylamış.Devletin kanalında bunlara program yaptırıyorlar yazık
  https://www.facebook.com/uhutagelenlervar/videos/1041703699213609/?hc_ref=NEWSFEED

  YanıtlaSil
 9. Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.

  ******************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.*******************
  Kişiyi cehenneme götürür.
  Halbuki kişi ebedi hayatta kaliteli yaşamak ister.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/insanligin-menfaatina-gerekli.html
  Onun için İnsanlığın,(Müslümanlığın) ölçüsü olmak mecburiyetinde.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=300978857020189&id=100013242319421
  https://twitter.com/AhmedHulusi/status/875987370864033792
  https://www.dailymotion.com/video/x58tage_bir-insanin-bu-dunyaya-gelis-gayesi-icin-takip-edecegi-istikamet_tech
  https://www.dailymotion.com/video/x58t9pg_bir-insanin-bu-dunyaya-gelis-gayesi-icin-takip-edecegi-istikamet_tech
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 10. İşte bu yollarla Allah’tan kopmuş olan insan, artık şeytanın kulu olmuş ve ona tapmaya başlamıştır. “Şeytana tapmak” demek; Allah’ın emir, tavsiye ve yasaklarına göre değil de, “şeytanın vesvese, telkin ve emirlerine göre yaşamak” demektir. Bu tarzda yaşayanlar -aynen günümüzde olduğu gibi- zamanla çoğalarak hemen-hemen tüm Dünyâ’yı doldururlar. Böylece şeytan, Dünyâ’da güçlü bir iktidar kurmuş olur ve kâfirliğinden dolayı ebedî cehennemlik olduğunu bildiği için, bu iktidârın tadını çıkarmakla meşgûldür artık.
  http://www.iktibasdergisi.com/seytanin-iktidari/

  YanıtlaSil
 11. Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  https://plus.google.com/u/0/+Akademidergisi/posts/jXj4ZZvPBpr

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.

   ******************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.*******************
   Kişiyi cehenneme götürür.
   Halbuki kişi ebedi hayatta kaliteli yaşamak ister.
   http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/insanligin-menfaatina-gerekli.html
   Onun için İnsanlığın,(Müslümanlığın) ölçüsü olmak mecburiyetinde.
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=300978857020189&id=100013242319421
   https://twitter.com/AhmedHulusi/status/875987370864033792
   https://www.dailymotion.com/video/x58tage_bir-insanin-bu-dunyaya-gelis-gayesi-icin-takip-edecegi-istikamet_tech
   https://www.dailymotion.com/video/x58t9pg_bir-insanin-bu-dunyaya-gelis-gayesi-icin-takip-edecegi-istikamet_tech
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421

   Sil
  2. Bunların işi de bu jammer lar gibi frekans karıştırıcılığı yapmaktadırlar.
   Bunlara itibar olunmaz çünkü bunların bir ölçüsü olmadığından bu felsefi,mantıksal yollara sapmaktadırlar.
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335325693585505&id=100013242319421&pnref=story
   https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/KSXMQq2oFFi

   Sil
  3. İşte yanlış düşüncenin ürünleri.
   twitter.com - Dilek Kuralim on Twitter

   Sil
 12. Sekülerizmin tepe noktası olan ateistlik ise ahlaki değerleri kökten yıkmakta ve onların yerine insan istek ve arzularını koymaktadır.
  ***
  ATAİSTLER İNSANDAKİ ÖZELLİK GEREĞİ YALANCIDIRLAR.
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2013/12/aklima-takilanlar.html

  Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html

  Istek ve arzularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Yoksa onu kollayıp, koruyan sen mi olacaksın?(Kuran 25:43)
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/demokrasinin-en-belirgin.html
  ************************************************************
  Aralarında hüküm vermek üzere Allah’a ve Peygamberine çağırıldıkları zaman, bir takımı hemen yüz çevirirler. İşte bunlar inanmış değillerdir (Kuran 24:48).************************************
  http://www.iktibasdergisi.com/sekulerizm-ve-ahlaki-degerler/

  YanıtlaSil
 13. Zira onlar bilmektedirler ki bu davet bizatihi kendilerine karşı ilân edilen bir harptır. Ve bu davet başlangıçda kendi dayanaklarını temelden gayri meşru kılar ve kabul etmez. Elbette ki putçuların «lâilâheillâllah» davetine karşı müsamaha etmeleri mümkün olmayacaktır. Veya Allah'ın âlemlerin Rabbı oluşuna müsaade etmeleri imkân haricidir. Ancak bu kelimeler ifade ettikleri gerçek manalarını kaydettikleri ve pratikte hiçbir değeri olmayan mücerred kelimeler yığını haline geldikleri zaman onlar buna müsamaha gösterirler. Bu dava öyle ruhsuz bir hale girdiği takdirde putçulara sıkıntı vermez. Çünkü kendilerini karşılarına almaz. Ama bir kitle bu mübarek sözlere ciddiyetle sarılıp gerçek manalarını pratik hayatta tahakkuk ettirmeye çalıştığı zaman tanrılaşmak arzusunda bulunan putlar ve putçular elbette bu kitlenin varlığına tahammül edemeyeceklerdir. Tanrılaşmak arzusu Allah’ın hâkimiyetini kendisi için iddia etmek ve kulları bu kendi arzusuna kul etmek isteyenlerin giriştiği bir harekettir.
  ****
  Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  https://www.youtube.com/watch?v=pDU1aFGy_2A&list=PLr342JFErS76Zl6GnuzMMoHG_tnLmgSIF&index=5
  https://seyyitkutubtefsiri.blogspot.nl/2016/06/bu-dava-oyle-ruhsuz-bir-hale-girdigi.html?showComment=1503371366026#c4278058932976770151

  YanıtlaSil
 14. Muhyiddin İbn-i Arâbi ile Şam-merkezli yayıldı ve özellikle Anadolu topraklarında merkezîleşti. Muhyiddin İbn-i Arâbi bu sapık düşünceyi, Avrupa’dan; Yunan (yeni eflâtunculuk), Îran ve Hint (İskender) kanalıyla almıştı. Vahdet-i Vücûd düşüncesinde Allah’tan başka “varlık” yoktur ve bu nedenle de her-şey Allah’tır. Her-şey Allah olunca, her-şeyi yapan-eden (lâ fâile illallah) Allah olunca ve -bu düşünceye göre- zâten Allah’tan başka bir varlık da olmadığından (lâ mevcûde illallah), insanlar vahyi de bu felsefeye göre yorumlamaya ve düşünmeye başladılar ve kötü duruma karşı bir şeyler yapmak için bir neden bulamaz hâle geldiler ve bir dirençsizlik oluştu. Çünkü, her-şey ve herkes -hâşâ- Allah olduğunda, kime karşı durulacak ve savaşılacaktı ki?. Toparlanma bağlamında, niye yeni bir fikir üretmek için uğraşılacaktı?. Vahdet-i Vücûd düşüncesi (daha doğrusu sapıklığı), işte insanlardaki ilmî ve fizîki direnci kırınca, “medeniyet” ve “ilim” anlamında bir toparlanma ol(a)madı. Dolayısı ile; bâtıl, İslâm’dan öcünü tasavvuf ve onun en güçlü felsefesi olan vahdet-i vücûd ile almaya başladı.
  ***
  5*İYİ VE KÖTÜYÜ UNUTMAMAK HALLERDEN BİR HALDİR.(İnsan eşya olduğuna göre,Eşyadaki bir özelliktir.)(iran imparatorluk iken 150.000 kişilik orduyla 10.000 kişilik ordu savaştı ve islam zafer kazandığı günden beri islama düşman hala hazmedemedi.)
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/08/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den_16.html?spref=bl
  ***
  Şirk pisliğine bulaşana da müşrik denir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335975866853821&id=100013242319421&hc_location=ufi
  ***
  ŞEYTANIN GİZLENDİĞİ KÖŞE BAŞI...!
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/seytanin-gizlendigi-kose-basi.html
  http://www.iktibasdergisi.com/sinirsiz-sirk-vahdet-i-vucud/

  YanıtlaSil
 15. Bu dönemin simge isimlerinden Bayezid-i Bistami’nin hocasının Ebu Ali Sindi isminde bir Hindu olması eleştirilirken; O; “Ruhumla miraç yaptım, melekûtu delip geç-tim. Cenneti ve cehennemi gösterdiler ama bunlarla hiç ilgilenmedim. Hz. Peygamber müstesna, uğradığım her Peygambere selâm verdim. Hz. Peygamberin ruhuna ulaşamayışımın sebebi ruhunun çevresinde nurdan bir perdenin bulunması, bundan gelen ışıltının bile neredeyse ilk bakışta her şeyi yakması idi.” diyerek ruhu ile miraç yaptığını anlatıyordu.
  Yine o devamla: “Bir kere yükseklere çıkarıldım, nihayet huzu­runa varıp durdum. Bana şöyle hitap etti: “Ey Bayezid! Halkım seni görmek istiyor”, ”Ama Azizim! Ben onları görmek istemiyorum eğer sen onların beni görmelerini arzu ediyorsan ben sana muhalefet etme gücüne sahip değilim, Bu takdirde beni birliğinle o kadar süsle ki halkın beni gördüklerinde seni gördük desinler ve bu durumda o sen olasın ve ben orada olmayayım… “
  Bayezid diyor ki: “Allah bu dileğimi kabul etti ve öyle yaptı. Beni huzurunda durdurdu, süsledi ve yüceltti. Sonra da halkına çıkardı. Huzurunda bir adım atıp halka vardım, ikinci adımı atınca kendimden geçtim. Bunun üzerine “Dostumu bana iade edin. Zira o bensiz olmaya sabredemez” buyurdu. (7)
  ***
  Hallac-ı Mansur’un “Enel Hak” ifadesini kullanması ve bundan dolayı idam edilmesi sufilerin birçoğunu tasavvufla toplumu bağdaştırmak için eserler yazmaya itmişti.
  ***
  ŞEYTAN, İNSAN VE MÜSLÜMAN KILIĞINA GİREBİLİR….2
  https://vimeo.com/196939999
  Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  BU ÖZELLİK,KİŞİNİN OLAYLARA BAKIŞ AÇISINI BELİRLEMEK İÇİN BİR ÖLÇÜDÜR.
  http://www.dailymotion.com/video/x5sb3hs
  KAİDE.ÖLÇÜ.İLK BAŞLANGIÇTA.
  http://www.dailymotion.com/video/x5w3xgv
  http://www.iktibasdergisi.com/ilk-donem-zuht-hareketlerinden-sufizme-donusum-surecinde-islam-tasavvufu/

  YanıtlaSil
 16. Sınırlı olan bir varlığın sınırsız olanı algılamaya çalışması onu sınırlaması demektir. “Siz Allah’ın zatını bilemezsiniz, aklınıza ne gelirse gelsin Allah onun dışındadır; bu sebeple sizler zatını düşünmeyiniz, mahlûkatında tefekkür ederek onu tanımaya çalışınız.”(H.Ş) Bu sebeple insan tanrının zatına değil, sıfatlarının yansıdığı kâinata yoğunlaşmalı ki, haddini aşmayacak bir ilişki kurabilsin. Yaratıcı ile kurulacak ilişkinin şeklini ve çerçevesini tanrının belirlemediği bir ilişki, bireyi ve toplumu bunalıma sürükler. Rab kendini tanıtırken zatına değil, varlığa ve varlık üzerindeki yetkisine ve koymuş olduğu intizama dikkat çeker.
  ***
  Kaidelere uymak sorunların çözümü demektir.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  ***
  Allah’ın varlık üzerindeki sıfatlarının ilk yansıdığı yer akıl/kalptir.. Ayna misali net bir yansıma için, pürüzsüz ve temiz bir yüzeyin önemi neyse, imanın kalbe yansıması içinde net ve pürüzsüz bir ilişkinin önemi odur.
  *
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/muslumanlarin-gundemi-ne-olmali.html
  ***
  Din, seküler mantıkla revizyona tabi tutularak, insanların istek ve arzularına uygun, yeri geldiğinde ruhi tatmin hizmetleri de sağlayan, her duruma uyarlanabilen, sistemlere meşruiyet kazandıran kuruma dönüştürüldü.
  ****Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  **
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  ***
  Müslüman, yaşadığı çağı vahyin penceresinden bakarak değerlendirir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  ***
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  *
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  http://www.kuranyolu.net/index.php/makaleler/makaleler/155-tevhid

  YanıtlaSil
 17. BU İNSANLIK AKLIN TARİFİNİ BİLMEDİĞİNDEN OLAYLARI MANTIKSAL ALGILAYIP RAYDAN ÇIKIYORLAR.
  Eğer olayı ontolojik zeminde tartışacaksak o zaman söylenenler bu sefer eksik kalır. Çünkü var olmayı ve varlığı vardan bağımsız düşünemeyiz. O zaman gerçek ‘ben’ sadece ‘Mutlak Benlik’ olan Allah’a izafe edilir ki bu konuda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Çünkü bu tam da aynı zamanda bir iman meselesidir… Ama konuyu episteme bağlamına taşıdığımızda o zaman insan da varlık ve var olmaya ortak oluyor. Benliği ve benliğinin ayniyeti olan düşüncesiyle… Bu çerçeveyi birlikte düşünmek gerekir. Yani analiz olmadan hakikat oluşmaz. Teke irca ettiğiniz zaman bütün varlığın var olmasını boşa çıkarırsınız. Çünkü hiçbiri kendine ait kendiliğinden varlık olamazlar. O zaman tanrıdan başka ne var ki ya da sufi özdeyişi ile la mevcude illallah denir…
  ***
  http://fikrikadim.com/2014/09/varlik-ve-dusunce/
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  AKIL
  1- Madde veya vakıa

  2- Sağlıklı beyin

  3- His

  4- Ön bilgiler

  Buna göre akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır.
  https://fikritelakki.wordpress.com/2014/05/26/aklin-dogru-tarifi-2/
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/DVKLB56MX4f
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/NZXX6mipepq

  YanıtlaSil
 18. Vahdet-i vücud’un kelime anlamı varlığın birliğidir. Yani yegâne mevcut olan varlık, kendisinden şüphe edilmeyen Allah’tır.
  Nasıl gölgenin gerçekte vücudu yoksa halkın dahi gerçekte vücudu yoktur, fanidir. Halk Hakk’ın perdesidir.
  Vahdet-i vücud fikrine göre, tek bir hakikat vardır o da mutlak varlık olan Allah’ın zatıdır.
  *
  Vahdet-i vücud teorisi bize tamamıyla gayr-i müslimlerden geçmiştir. Özellikle Hind ve İran Zerdüştlüğünden. Zerdüştlükteki (Heme O’st) “Her şey, O’dur” görüşü Hallaç ve Beyazıd gibi ilk Zerdüşt sûfîler tarafından seslendirilmiştir.
  *
  İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücut teorisi, Einstein ve Hawking’in kozmoloji modelleri gibi bir varlık teorisidir. Fizikçilerin modelleri Tanrı’yı işe karıştırmaksızın evrenin oluşumu hakkında birtakım spekülatif varsayımlar içerir. Onunki ise; Allah’tan başka varlık/vücûd kabul etmez ve tüm evrenin O’ndan sudur ettiğini söyler. Evreni, Allah’ın değişik mertebelerdeki tecellisi olarak görür. Güya Allah namına kâinatı yok sayar. Lakin gel gör ki, sonuçta kâinat da (Hâşâ!) Allah olur.
  *
  https://yavuztellioglu.blogspot.nl/2017/10/kabala-ve-vahdet-i-vucuttaki-diyalektik.html?showComment=1507669112497#c6759492568882180330

  YanıtlaSil
 19. Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354922174959190&set=pb.100013242319421.-2207520000.1508948050.&type=3&theater
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  https://www.youtube.com/watch?v=12S2Y_CCkJY
  http://mustafaozturkarsivi.blogspot.nl/2015/06/5-haziran-2015-vahdet-i-vucud-paneli.html#comment-form

  YanıtlaSil
 20. Sözgelimi varlık, evren, devlet, vatan, ulus, din, insan, para... hepsi de birer soyutlama, safi soyutlama değil mi?

  Tarih boyunca tanrı’yı bu soyutlamalardan birine indirgemeye veya aralarında üleştirmeye yönelik hamlelere karşın, kudret tahtı hep boş kaldı ve tanrı, insanın muhtaç olduğu gayr-i şahsî ilke olarak sıralamanın en üstündeki yerini daima korudu. Ama ilke olarak, yani bir kavram, bir ide olarak.
  ***
  Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  ***
  Sınırlı olan bir varlığın sınırsız olanı algılamaya çalışması onu sınırlaması demektir. “Siz Allah’ın zatını bilemezsiniz, aklınıza ne gelirse gelsin Allah onun dışındadır; bu sebeple sizler zatını düşünmeyiniz, mahlûkatında tefekkür ederek onu tanımaya çalışınız.”(H.Ş) Bu sebeple insan tanrının zatına değil, sıfatlarının yansıdığı kâinata yoğunlaşmalı ki, haddini aşmayacak bir ilişki kurabilsin. Yaratıcı ile kurulacak ilişkinin şeklini ve çerçevesini tanrının belirlemediği bir ilişki, bireyi ve toplumu bunalıma sürükler. Rab kendini tanıtırken zatına değil, varlığa ve varlık üzerindeki yetkisine ve koymuş olduğu intizama dikkat çeker.
  *
  Kaidelere uymak sorunların çözümü demektir.
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/KsDch7YKdTT
  http://ducanecundioglusimurggrubu.blogspot.nl/2013/01/tanri-veya-insan.html

  YanıtlaSil
 21. İNSANOĞLU, KENDİSİNİN SORUMLULUK ALANINDA UĞRAŞMASI,MEŞGUL OLMASI,İLGİLENMESİ LAZIM.
  5*İYİ VE KÖTÜYÜ UNUTMAMAK HALLERDEN BİR HALDİR.(İnsan eşya olduğuna göre,Eşyadaki bir özelliktir.)(iran imparatorluk iken 150.000 kişilik orduyla 10.000 kişilik ordu savaştı ve islam zafer kazandığı günden beri islama düşman hala hazmedemedi.)
  Hala daha islam beldelerine virüs göndermekte.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354922174959190&set=rpd.100013242319421&type=3&theater
  Bu açıklamalara göre, "Kaza ve Kader" konusunda "Kader" diye insanın eşyalarda ortaya çıkardığı özelliklere denir. Bu nedenle insanın, eşyalarda takdir edilen özellikleri Allah Sübhanehu ve Teâla'nın yarattığına iman etmesi gerekir.
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/onun-kaderini-senin-hareketlerin.html
  http://www.iktibascizgisi.com/ayin-konusmacisi/#comment-256
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=393&v=HBQJJtB1cyQ

  YanıtlaSil
 22. RAŞİDİ HİLAFET VE CİHAD ***DEVLET (OTARİTE) OLMADAN CİHAD OLMAZ.
  https://www.youtube.com/watch?v=lRGAxG5nkU0
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  MÜSLÜMANLARI DOLANDIRANLAR KİTLESİ..TASAVVUF VE MAHİYETİ
  http://namenstr8.blogspot.nl/2015/04/tasavvuf-ve-mahiyeti.html
  Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  MEVLANA
  https://www.youtube.com/watch?v=PrPdUjdnYMM&list=PLr342JFErS74wTAKOa6WqzcN2SMX7Hgu4&index=48
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyim-bir.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=HOzOroMeRjs

  YanıtlaSil
 23. Marx kaderin altında bir kader vardır diyerek irade marifetiyle altüst ettiği kader inancını Hegel’den tevarüs etmiştir. Onda önce vahdet’ten kesrete geçilir. Kainatta varlık cilvelenir ve kesretten çıkılarak tekrar vahdete ulaşılır. Tanrı’nın tarih aynasında gördüğü kendidir (Zatından Zatına tecelli). Bakan da bakılan da birdir. Gözünü kapattığında ise tarihin sonu gelir.
  ***
  Yanlış bakış açılarına sahip olduklarından yanlış hükümler var olmuştur.
  Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  Kişi hüküm verirken verdiği konu hakkında bilgisi noksan eksik olursa hükümde yanlış olur
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/kisi-hukum-verirken-verdigi-konu.html
  İŞTE TAM DA BU İSABETLİ BAKIŞ AÇISI.... Düşün (Fikir, Zihnî Faaliyet.)gerçek olma halidir yaşam ve siz nasıl isterseniz de öyle olacaktır yaşamınız.-
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/iste-tam-da-bu-isabetli-bakis-acisi.html
  Not.Kader eşyadaki özelliktir.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  EŞYANIN KAİDELER ARACILIĞI İLE DİLE GELMESİ...!
  Bu modeli sunmadıkça da her Müslüman kendisine göre mesuldür. Tabii ki sıradan bir insanın sorumluluğu bellidir. Ancak özellikle entelektüeller, ilahiyatçılar, fikir adamları, mütefekkirler birinci derecede sorumludurlar. Devlet adamlarından, yöneticilerden daha fazla sorumludurlar. Bu sorumluluk aşağıya doğru gidiyor. Herkes İslam hakkında ne kadar bilgiliyse o derece sorumludur.
  namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  https://www.facebook.com/mucahitbilici.net/posts/1897849956922469

  YanıtlaSil
 24. Sana dair bütün yüce duyguları da o ürünlerden herhangi biriyle bağ kurman için kullanmaktan çekinmez.
  KAPİTALİZM.
  Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.com/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  Halbuki bizdeki duyguları bizi yaratan yönlendirmesi gerekir.
  SOSYALİZM VE KAPİTALİZMDEN SONRA Kİ EN SONUNCU İDEOLOJİ İSLAM. EŞYA; BAZ,ÖLÇÜ.
  http://bredaholland.blogspot.com/2018/06/akidenin-ideoloji-olabilmesi-icin-dunya.html
  http://www.hayrullahtas.com/tuketim-toplumun-fisildayicilari-ve-hurafeleri/#comment-546

  YanıtlaSil
 25. Çoğu new age savunucusu bu verilere atıf yapar. Ancak ne yazık ki PEAR'da elde edilen sonuçlar, telekinezinin bilimsel ispatı olmaktan uzaktır.
  Yeni Nesillere Duyurulur...!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=468757306909009&id=100013242319421
  Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.com/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  new age
  https://www.google.nl/search?q=new+age&safe=active&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjLsMT31_3bAhULalAKHXCdCB4Q_AUICSgA&biw=853&bih=450&dpr=1.5
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  Aslında iddia edildiği gibi telekinezi varsa bu hiç RSÜ gibi makinelere ve kompleks istatistiksel hesaplara gitmeden test edilebilir. Bu, mikrobalans olarak bilinen ve gramın milyonda bir etkisini bile ölçebilecek aletler kullanılarak gerçekleştirilebilir.

  Eğer insan zihninin gerçekten madde üzerinde en ufak bir etkisi bile varsa, bu mikrobalans tarafından tespit edilebilir. Ancak böyle bir test yapmaya kalkan parapsikolog yoktur, zira bu apaçık bir şekilde telekineziyi yanlışlayabilecek bir deneydir. Bu da bu kişilerin istediği bir şey değildir.
  https://www.sabah.com.tr/dunya/2018/04/08/dusunce-gucu-ile-insanlari-etkilemek-gercekten-mumkun-mu?paging=11

  YanıtlaSil
 26. BU TİP KİŞİLERE DİKKAT...!
  Gözlerim kapandı da ben sen oldum.Ne ben varım ah ne de sen.(ŞİRKİN AFFEDİLMEYEN SÖZLERİ.)
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.com/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://elestirihaber.com/teslim-oldum-sarkisi-bize-niye-hatirlatir-baris-kavas-muzik/#comment-2504

  YanıtlaSil
 27. http://fikrikadim.com/insan-hayaldir/#comment-3593

  YanıtlaSil
 28. İbn-i Arabî deha çapta bir filozof ve yazıp çizdikleri ile bu meyanda önerdikleri ise itikada konu edilmesi doğru olmayan büyük bir felsefi şablondur.

  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/fwXgSmihke3

  YanıtlaSil
 29. https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/5wjqfZTXt8E

  YanıtlaSil
 30. İYİ VE KÖTÜYÜ UNUTMAMAK HALLERDEN BİR HALDİR.(İnsan eşya olduğuna göre,Eşyadaki bir özelliktir.)(iRAN imparatorluk iken 150.000 kişilik orduyla 10.000 kişilik ordu savaştı ve islam zafer kazandığı günden beri islama düşman hala hazmedemedi.)

  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/hVa5x8vTZ7k

  YanıtlaSil
 31. Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.com/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  İSLAM AKIL VE MANTIK DİNİ MİDİR?
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/PbQW65Wk8Rb
  https://www.youtube.com/watch?v=4A_2Cz3RhE4&fbclid=IwAR3_Z_H25WiCbu7WbM157jcrVefpBp2DQnjMjNsp1v_xs8RhVwGDtQuEHL0
  https://www.sunaydemircan.com/single-post/2018/08/23/ger%C3%A7ek-alg%C4%B1s%C4%B1

  YanıtlaSil
 32. Algı;Farkına varmadan sorumlu kabiliyet ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.(Yaratıcı)
  İnsanın Neden Allah’tan Bir Yönlendirmeye Yani Bir Peygambere İhtiyacı Vardır?
  Tanrı tamam da peygambere ne gerek var? Deist bir tanrı anlayışına sahip olanlar böyle diyorlarmış, bu fikir gençlere de hoş geliyormuş.
  MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=674483976336340&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 33. Şimdi geriye dönüp baktığımda, o yıllardaki Allah inancımın vahdet-i vücûd ve şühûd nazariyesine yakın olduğunu anlıyorum ki hâlâ da eskisinden çok farklı bir inanca sahip değilim. Ama gelin görün ki o yıllarda zihnen yaşadığım gerginlikleri ve Kur’an muhtevasındaki tarihselliğe ilişkin fark edişlerimi ne fikrî ve ilmî olarak temellendirebilmiş, ne de dillendirmeye cesaret edebilmişimdir.
  ***
  GALAYA ALINMAYACAK ZATLAR KİŞİLİKLER.
  ZEHİRLENMİŞ VE ZEHİRLENMEYE DEVAM EDEN TOPLUM. Ruh zehirlenmesinin tedavisi oldukça güç, hatta bazı ahvalde âdeta imkânsızdır.
  DAVA ADAMLARI KAVİMLERİNDEN AYRILMADIKÇA...Cahiliyet ne kadar İslam kılığına bürünürse bürünsün ve Müslüman olduğunu ne kadar iddia ederse etsin anlaşma yok… Bu şeklin dava adamının şuurunda kesin olarak yer etmesi, konulması gereken ilk temel taştır.
  Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=678667955917942&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 34. İnsanoğlu yapay zekâ ile ilgili teknolojiyi bir hayli geliştirdi. Yakında bu alanda somutlaştırılan birçok kolaylığın ve gerecin yaşamımızda yer alacağını şimdiden görebilmekteyiz. Ama dikkatinizi çekmiştir, insanoğlu bu kez kendini tanrı yerine koymaktadır. Çünkü yapay zekâ tanımlamalarla, sınırlamalarla, lojik açıklamalarla, deneyimlenmiş çözümlerle ve yazılı kodlarla geliştirilmeye çalışılmaktadır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=715606602224077&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 35. BU HAYAT VE EBEDİ HAYAT KAİDELERİ...
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1193536814247809024

  YanıtlaSil
 36. Şu anda cep telefonları ve arabalar sürekli olarak izlenmektedir. Uluslararası büyük firmalardan satın alınan eşyalar ve giysiler RFID (Radyo Frekans Kimliği) çipleri taşımakta ve böylelikle takip edilebilmektedir. İleride, nüfus cüzdanları da RFID çipleri taşıyacaktır. Çiplere nanomoleküller ile bir nanotüp yerleştirilebilir, gerektiği zaman bu tüp hareke geçirilebilir, bu tüpün içeriği vücuda enjekte edilebilir veya planlanan herhangi bir şekilde kullanılabilir. Yani araba kullanmasak ya da cep telefonu taşımasak da yerimiz tespit edilebilir, üzerimizde taşıdığımız nanotüp uydudan veya bir bilgisayardan yönlendirilebilir ve gerektiğinde kullanılabilir. Örneğin bugün herhangi birine ait cep telefonunun radyasyonunun yükseltilmesi, ölümcül bir seviyeye getirilmesi mümkündür.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=841024859682250&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 37. ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.(Yaratıcı)
  LA İLAHE İLLALLAH DİYEN CENNETE GİRER...AÇIKLAMASI.
  Allah yarattığı her şeyin matamatiğini yapmış. sende yapmak zorundasın.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=866804097104326&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 38. Dijital Çağ, ardında büyük yıkıntılar bırakan bir Kaos Çağı artık… İnsan kokuyor!
  İnsanlıkta bu tanım,tarif olmadığından,Kişiler değişik şekillerde kendilerini ifade etmeye gitmişlerdir.
  Allah'ın ilmi yönden ispatı.
  DÜNYA LİDERLERİNE DUYURULUR..!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=890634411387961&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 39. "GELMEKTE OLAN DÜNYADAN HABERİN YOKSA.. https://t.co/CESwwUUj1m
  Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  https://t.co/vusLD1Djrw
  https://t.co/HuuhcuvWSQ
  https://t.co/xhefrJeSOW

  YanıtlaSil
 40. Müslümanlar arasında cehennem azabının ebedîliğinin Allah’ın adalet ve sonsuz rahmetiyle, O’nun Rahman ve Rahîm sıfatlarıyla bağdaşmadığını düşünerek cehennem ehlinin cehennemde ebedî olarak kalmayacağını ya da ebedî olarak acı çekmeyeceklerini savunanlar da olmuştur. Kendi akıllarına göre Allah’a din öğretmeye çalışan bu kişilerin başında Muhyiddin-i Arabî gelmektedir.
  ŞİFRE ÇÖZÜLÜYOR
  Şeytan;Akli fonksiyon olduğundan her kılığa girebilir.
  New Age Dini,dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir lego dini"dir
  Dünyâ, cenneti ve cennetteki kademe, mevki,makam kazanma yeridir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=942650806186321&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 41. HEPSİNİN ANA SEBEBİ ORTADOĞU,SANAL PARA,LEGO DİN,SENTETİK İNSAN-RAMAZAN KURTOĞLU

  https://www.youtube.com/watch?v=d4I_CDQEJAY&list=WL&index=17&t=0s

  YanıtlaSil
 42. Pınarın Kaynağından 41.Bölüm https://t.co/gcAROxWP9r
  Bizim La İlahe İllallah'ımızda Problem Var...Bizim uğraştığımız şeye bak...!
  “Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak”
  SİZLERDE TÜM İNSANLIĞA ŞAHİT OLMAK ZORUNDASINIZ
  https://t.co/0cmUqDKjJv

  YanıtlaSil
 43. Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  https://t.co/vusLD1Djrw
  https://t.co/HuuhcuvWSQ
  https://t.co/xhefrJeSOW https://t.co/K0tzl1igFZ

  YanıtlaSil
 44. 101-dakika 8-10 arası
  https://www.youtube.com/watch?v=Dw9PjxIuqCs&list=WL&index=12

  YanıtlaSil
 45. Şüphesiz ben sancılıyım/fikir sancısı çekiyorum
  Yeni fikir,gelişen hayatta devamınızı, yaşamanızı mümkün kılacak fikir demektir.Gerçeğin çiğ hâlini hazmetmek zordur.
  Telif hakkı bilimin ilerlemesine engel olduğunda, bilim,telif hakkını bir kenara itmelidir
  https://t.co/paev09hvuF

  YanıtlaSil
 46. İbnTeymiyye, Vahdet-i Vücut’çuların insanı ulûhiyet makamına yükseltmek istediklerini, bu yüzden Muhyiddin İbn Arabi’nin “İnsanın Allah’ın Halifesi” olduğunu iddia ettiğini söyler.
  https://www.facebook.com/ahmed.kilickaya.3/posts/3693810947341218

  YanıtlaSil
 47. Dünya 2021’de nelere sahne olacak? https://t.co/T0Vvj0oi0O
  ELEMENTLERDEN HABERİNİZ OLSUN Kİ İNSANINDA EŞYA OLDUĞUNDAN DOĞRU HÜKÜM VEREBİLESİNİZ.
  https://t.co/K03siWlEes
  NEW AGE FELSEFESİ
  https://t.co/hped29P36Z
  YENİ DÜNYA KURULUYOR.
  https://t.co/3B1OEi3T0F
  https://t.co/UzOguTxxN5
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1343154181801172994?s=19

  YanıtlaSil
 48. Tüm övgüler, katından şiddetli azaba karşı uyarmak, düzeltmeye yönelik işler yapan mü’minlere, şüphesiz kendileri için, içinde sürekli kalıcılar olarak güzel bir ödül bulunduğunu müjdelemek ve “Allah çocuk edindi” diyenleri uyarmak için,...
  https://t.co/a0dpU1Y8w4

  YanıtlaSil
 49. YENİ DÜNYA DİNİNİ BÖYLE YAYIYORLAR -https://t.co/tkTvqPPnZc
  İnsan arzı imarla mükelleftir
  Bu gün itibarı ile mümkündür. Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi?
  https://t.co/8BpKMcejED
  https://t.co/RHYoNggCb3
  YENİDEN DOĞ..!
  https://t.co/1R4IO3rnsF
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1389807584371171328?s=19

  YanıtlaSil
 50. #sesimiduyinsanlık
  ÇÖZÜM
  KAİDE.ÖLÇÜ.İLK BAŞLANGIÇTA.
  «Ben sizi geride bırakıp gidince ne kötü olmuşsunuz»
  DOĞRU YOLDA OLDUKLARINI SANANLAR.
  https://t.co/ONZ0dTCp1w

  YanıtlaSil
 51. Burada dikkat çeken şeyin Kitabın isminin de peygamber tarafından belirtildiğidir. Fusus, fas’ın çoğuludur. Fas, bir yüzüğün veya mührün kime ait olduğunu gösteren belirti ve kaş demektir.[1] Bir başka dikkatlerden kaçmayan şey, kitabı eksiksiz ve tam olarak insanlara ulaştırdığını ifade etmesidir. Ancak kitabın içerisinde hem kendi görüşüne hem bir başkasının konuyla ilgili meseleye bakışını alıntılaması çelişki arz etmektedir. Örnek verecek olursak Beyazıd-ı Bestami’nin görüşüne yer vererek: “Ebu Yezid Bestami şöyle der: ‘Arş ve içerdiği her şey yüz bin katıyla birlikte arifin kalbinin bir köşesinde bulunsaydı, arif onun farkına bile varamazdı’ İşte Ebu Yezid böyle demiş”[2] diyerek kitabı Peygamberden aldığını söylemesine rağmen Beyazıd-ı Bestami ve başkalarının görüşlerini aktarır. Demek istediğim şudur. Arabi, önsözünde Peygamberin “al bunu insanlara ulaştır” sözünü bir emir olarak görüp kitaba hiçbir yorum katmadan eksiksiz olarak insanlara ulaştırdığını ifade etmesine rağmen başka sufilerin görüşlerini kitapta ileri sürmesi okuyucuyu hemen düşündürmektedir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=250471458737596&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 52. Vahdeti vücut önderleri.
  https://m.facebook.com/groups/kuranaydinligina/permalink/1596239967108666/

  YanıtlaSil
 53. GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE FİKRİ SAVRULMALARIN ANA NEDENİ İSLAMİ DÜŞÜNME YÖNTEMİNDEN SAPMAKTIR
  SOSYALİZM VE KAPİTALİZMDEN SONRA Kİ İDEOLOJİ İSLAM.
  Değişim süreci başlamıştır.
  Duygularını kontrol altına almış alimlere ihtiyaç var.
  İslamiyet güncellenmeli.
  DETAY
  https://t.co/kw9gRgtfEB https://t.co/F9jIarqIIf

  YanıtlaSil
 54. OKUYARAK HEBA EDİLEN ÖMÜR NEDEN BU HALE GELDİK.+ Bu gün insanların çoğu niye yaşadığını bilmiyor.
  ALEMİN KEYFİ YERİNDE
  HELAK GELMİŞ!KAPIDA.
  RECET lazım
  Düşünme yeteneğini yitiren bir toplumun yeni bir medeniyet tasavvur etmesi mümkün olamaz.
  https://t.co/DmVe2Q9x3z https://t.co/qX3EMiuBuy

  YanıtlaSil
 55. ANADOLU İSLÂMI'NI NE KADAR TANIYORUZ? SÜNNİLİK TARİKATA MECBUR MU?
  Dostunu düşmanını tanıman lazım ki hedefine varasın.
  Maddi manevi bütün virüslerin geldiği diyar,memleket,ülke İRAN..!
  Taklit, boyunduruk demektir.
  YENİ DÜNYA KURULUYOR.
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02HeyJGMkqAJbbB1DqtMVT5cWZtwdtxXpg38yHCdys8sGpxep6zQr7gTYZwwMKvQdLl&id=100013242319421
  Yanıtla21d


  YanıtlaSil