1 Nisan 2014 Salı

Evlilik bağını ve şartını belirtiyor ki bunda utanılacak bir husus yoktur.

Evlilik bağını ve şartını belirtiyor ki bunda utanılacak bir husus yoktur. 
Bir yuva
kurmanın, bir ev yapmanın temelini atıyor ki, çekinilecek ve mahcup olacak hiç bir yanı mevcut değildir. Tereddüde, tasannuya ve
tekellüfe uzaktan da olsa yer vermek lüzumu yoktur. 
Bu gibi haller
fıtri doğruluktan sapan uydurma ve bâtıl geleneklere boyun eğen
cemiyetlerde görülen şeylerdir ki bîr aile reisini ahlâkından, dininden emin olduğu ve hoşlandığı birisine kızını, bacısını veya yakınını
takdim etmekten alıkoyar. Ve mutlaka erkek tarafının veya yakınlarının bir istekte bulunmasını şart koşar. Yahut ta isteğin kadın tarafından gelmesini hoş karşılamaz. Ve daha buna benzer nice yanlış hareketler vardır kî sapık toplumlarda görülür. 
Genç kızla genç
erkek yalnız başına buluşur, konuşur, düşer kalkar ve birbirlerine
bir çok yönlerini açarlar, nişanlanmadan, nikâhlanmaya niyet etmeden. Bu sapık toplumların gelenekleridir.
 Ancak nişan yapıldığı veya nikâh zikredildiği zaman uydurma mahcubiyetler kalkar, sunî
hareketler yok olur. Zorla yapılan iltifatlar gider. Açıklık, sadelik
kaybolur.
Resulullah (S.A.) ın asrı saadetlerinde babalar kızlarını erkeklere teklif ediyorlardı. Hattâ kadınlar kendilerini peygambere arzediyor. Veya kendilerinin kiminle evlenmesini Resulullahın istediğini soruyorlardı. Bütün bunlar son derece açıklık, terbiye ve edep
içerisinde tertemiz olarak cereyan ediyordu. Hiç kimsenin haysiyeti
rencide olmuyor, haya duyguları çiğnenmiyordu. Nitekim Hz.
Ömer (R.A.) kızı Hafsayı Hz. E b u B e k i r 'e teklif etmiş o
susmuş, Sonra Hz. O s m a n 'a teklif etmiş o mazur karşılamasını
söylemiş bunu Resulullah haber alınca Hz. ö m e r 'in hatırını almak için "belki Allah onlardan daha hayırlı birisini nasip eder" diye
buyurmuştur. Ve bilâhare Resulullah bizzat onunla evlenmiştir..Bir
keresinde de bir kadın kendisini Resulullaha teklif edince Resulullah
mazeret beyan etmiştir. Bunun üzerine kadın evlenme konusunu
peygamberin üzerine atmış ve İstediklerinden birisiyle evlendirmesini istemiştir. Hz. Peygamber de onu Kur'an'dan iki sûreyi bilmekten başka bir mülkü olmayan birisiyle evlendirmİştİr. Adam bu iki
sûreyi kadına Öğretmiş ve bu da mihir yerine geçmiştir, işte İslâm
cemiyeti böyle sadelik ve açıklık içerisinde yuvalar kurmuş, toplum
yapısını inşa etmiştir. Tereddüde, tasannuya, yapmacık hareketlere
tevessül etmeksizin.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder