15 Nisan 2014 Salı

Nihayet Allah'ın âyetlerini tekzip edip onları alaya alarak kötülük yapanların sonu pek kötü oldu.

10 — Nihayet Allah'ın âyetlerini tekzip edip onları alaya alarak
kötülük yapanların sonu pek kötü oldu.
Bu âyetler onları geçmişlerin başına gelenleri düşünmeye çağırıyor. Onlar da beşer cinsinden birer insanoğlu idi— Allah tarafından yaratılmışlardı. İşte bu âyetler onların geçmişte başına gelen
felaketleri peşlerinden gidenlerin gözleri önüne sermektedir. Allah'ın kanunu hep aynı kanundur. Ve bu varlıklar âlemi o kanunlar üzerine kaimdir. İnsanlardan herhangi bir gruba göre şekil almaz. Nesillerin heveslerine göre değişmez. Alemlerin Rabbi olan Allah için katiyen böyle bir şey söz konusu değildir.
Bu davet zaman İçerisinde sürülen hayatın mahiyeti ve münasebetlerini kavramaya, çağlar boyu birleştirilen insanlığın doğuşu ve
batışı hususundaki gerçekleri idrâk etmeye davettir. Böylece insanlar arasında bir nesil kendi hayatı, düşüncesi ve değer ölçüleriyle diğerlerinden ayırt edilmemekte, bütün beşer camia siyle arasındaki
kuvvetli bağlardan kopuk addedilmemekte, hepsine ayni kanunların
hükmettiği ve nesiler boyu değerlerin değişmediği belirtilmektedir
işte şu sözü edilen kavimler Mekke 'deki müşrik nesillerden Önce yaşamışlardı: "Onlar kendilerinden daha kuvvetli idiler."
"Toprağı ekmişler." Toprağın bağrını yararak gizli hazinelerini ortaya dökmüşlerdi. "Ve bunlardan daha çok imar eylemişlerdi." Medeniyetleri Arablarınkinden çok üstün, yeryüzünün imarına harcadıkları çaba onlarınkinden çok daha fazlaydı. Fakat onlar hayatın
görünen kısmının önünde durmuş ve ötesine geçememişlerdi: "Peygamerleri onlara nice açık hüccetler getirmişti." Ama onlar bu hüccetler karşısında gözlerini açmamışlar, yollarını aydınlatacak, içlerini ışığa kavuşturacak ışık kaynağına bağlanmamışlardı. Bunun üzerîne onlara Allah'ın yalancılarla ilgili hükmü terettüb etmiş. Bun
dan sonra ne güçleri kendilerini kurtarmış, ne de bilgi ve medeniyetleri kâr etmişti. Müstahak oldukları en adil cezaya çarptırılmışlardı: "Demek onlara Allah zulmetmiyordu. Ama onlar kendilerine
zulmediyorlardı."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder