8 Mart 2015 Pazar

MÜSLÜMANLARIN HİLÂFET DEVLETİ OLMADIĞI ZAMAN SİYASİ YÖNDEN ACİLEN YAPMALARI

MÜSLÜMANLARIN HİLÂFET DEVLETİ OLMADIĞI ZAMAN SİYASİ YÖNDEN ACİLEN YAPMALARI
FARZ OLAN GÖREVLERİ
Abdulbasi DOĞULU
insanoğlu, boş yere yaratılmış değildir. Hayatta bir çok şeyleri yapıp yapmadığından sorumludur. 
Allah (c.c) şöyle buyuruyor :
'Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?* (Müminim : 115)

İnsanoğlu yaratıklar içerisinde en üstün vasıflarda yaratılmış bir varlıktır. Akıl, fikir ve irade ile mücehhez, suret ve şekil yönünden de üstün vasıflı olan insanoğlu boş yere yaratılmış değildir.

İnsanoğlu; ibadetlerinde, kendi şahsıyla ilgili işlerinde ve diğer insanlarla olan münasebetlerinde ifa etmesi (yapıp yerine getirmesi) farz olan görevleri vardır. Yani yapmakla mükellef olduğu çok görevleri vardır, insanoğlu öyle başı boş olduğunu, hiç bir sorumluluğunun olmadığını ve bu dünyada yaptıklarından Allah huzuruna çıkıp hesap vermeyeceğini zannetmesin. Çünkü insan sorumludur.
 Anke-but Suresinin i nci ve 2'nci ayetlerinde Allah (c.c) şöyle buyuruyor :

‘Elif. Lâm. Mim. İnsanlar, imtihandan geçirilmeden bırakıvereceklerini mi sandılar?* (Ankebm : ı-2)

Bu ayeti kerimede de görülüyor ki;
insanoğlu iman ettiğini dese dahi farz olan görevlerini yapıp yerine getirmekten, Islâm'ın hayatını yaşayıp yaşamamaktan imtihana (hesaba) çekilmeden bırakılmayacaktır.

insanoğlu öbür dünyada bu dünyada yaşadığı hayat hakkında imtihana çekilecek.

Bu her iki ayeti kerime de Mekke'de nazil olmuştur. Ve şu manayı ifade etmektedir : İslâm Devleti olmadığı dönemde (Mekke'de) ki müslümanlar da farz olan görevlerini yapıp yapmadıklarından imtihana tabi tutulacaklar.    

Her müslüman nasıl bir ortamda yaşamakta olduğunu, yaşadığı ortamda sorumlu olduğunu ve yaşadığı ortamda sorumlu olduğu farz olan görevlerin neler olduğunu çok iyi bilmelidir. Meselâ; Mekke'de Islâm'ın otoritesi müslümanların elinde olmadığı o dönemde, farz olan görevleri ibadetlerden namaz ve ibadetlerin dışında sadece siyasî işlerin yürütülmesi görevleri vardı. Bunun dışında amelî yönden, muamelâtlardan, cezalardan, iktisattan ve İçtimaî konulardan farz olarak pek bir şey yoktu. Peygamberin gönderilişinden bir buçuk yıl sonra namaz farz kılındı. Fakat siyasetin yürütülmesi, güdülenesi vahyi İlâhinin geldiği ilk günlerden itibaren;

*Ey örtüsüne bürünen! Kalk artık insanları uyar.* (Müdessir: 1-2) 
İlâhi emri geldiği günden itibaren başladı ve Kıyamete kadar devam edecek. Yani devlet olsa da olmasa da rnüslümanlara Islâm'ın siyasetini gütmek farzdır. 

Devlet olmadığı zamanlarda da Resulullah fS.A.V) ashabıyla İslâm'ın siyasetini gütmüşlerdir.

Dikkatlerin şu noktaya toplanacağını temenni ediyorum :

- Müslümanların sorumlu oldukları,

- Allah (c.c)'ın huzuruna çıkıp hesabını verecekleri farzlardan birisinin de Islâmın siyasetini gütmek olduğu,

Islâm'ın siyasetini gütme farzı, öyle bir farzdır kı, iman ile mükellef olan her müslim ve müslimenin hemen o andan itibaren ifasına (yapıp yerine getirmesine) başlaması gerekir. Dünyanın neresinde olursa olsun, Gençlik çağında, ihtiyarlık çağında. Fakirlik halinde, zenginlik durumunda. Islâm'ın devleti olduğu zamanlarda da olmadığı zamanlarda da, iman ile mükellef olduğu surece hiç bir şarta bağlı kalmadan ve ara vermeden sürekli olarak yürütmesi gereken farzdır.

Muslümanlara Islâm'ın siyasetini yürütmelerinin farz oluşu, mecbur Kılınışı: bu varlığı yaratan Allah (c.c) tarafından konulmuştur. 

Islâm'ın siyasetini yürütmek rnüslümanlara; kadın, erkek, genç, ihtiyar, zengin, fakir, Islâm'ın devleti olduğunda da olmadığında da, her zaman her yerde ölüm kalım meselesi olduğunu idrak ederek; Resulullah (S.A.V)'in yürüttükleri şekilde yürütmeleri, gütmeleri: Kitab, Sünnet ve icmaı sahabe delilleriyle tesbit edilen bir farzdır.

Ameli, şerî hükümlerin icraatı ve infazı Islâmın siyasetinin yürütülmesine bağlıdır, Müslümanların hayatlarında İslâm
Şeriatının tatbiki, uygulanması, Hilâfet Devletinin var olmasına bağlıdır. Hilâfet Devleti nin varlığı ise Islâm'ın siyasetinin güdülmesiyle kaimdir. Islâm'ın siyaseti güdülmeden, yürütülmeden Hilâfet Devleti meydana gelmez. Islâm hayatının yaşanması, Islâm siyasetinin güdülüp yürütülmesiyle olur.

Islâm'ın siyasetini gütmek, yürütmek ve tatbik etmek; İslâmî hayatın esaslarından, Allahu Teâlâ'nın emri, Resulullahın Sünneti seniyesi, ashabı kiramın ve ümmeti Muhammedin icraatı olduğundan Hilâfet Devleti olmadığı zaman, müslümanlar; hiç bir zaman kayp etmeden acilen, diğer farzlara nisbeten öncelik hakkı tanıyarak yapmaya koyulmaları, gerekli olan en önemli görevleridir. İslâmî, siyasî sahih kitleler oluşturup onlarla Hilâfet Devleti'ni kurmaya çalışmalarıdırlar.

Resulullah ve ashabı kiram; Mekke'de Islâm Devleti olmadığı zaman böyle yaptılar, Yani siyasi kitlesini kurdular ve onunla Islâm'ın devletinin kurulmasına çalıştılar.

Resulullah'ın siyasî hayatı; İslâm'ın siyasetini güden müslümanlar için vazgeçilmez örnek ve delildir.

İbadetlerde, muamelâtlarda olduğu gibi siyasî işlerin yürütülmesinde de Resulullah'ı örnek almalıyız. Mekke döneminde nasıl yürüttü, Medine döneminde nasıl yürüttü ise hep onu örnek almalıyız.

İslâm Şeriatını getiren odur, onda almamız gerekli güzel örnekler vardır. Hayatta, şahsına ait bazı şeylerin (dörtten fazla evlenmesi, üç gün üst üste oruç tutması gibi) ve Şeriatın mübah kıldıklarının dışındaki her şeyde bizim için onda güzel örnekler vardır. Çünkü o; yaptıklarını, konuştuklarını "vahiyle" yapıyor ve konuşuyordu.

Allah (c.c), Resulullah'da bizler için almamız gerekli olan güzel örnekler olduğunu şöyle buyuruyor :

'And olsun ki, Resulullah'da sizin için Allah’a ve Ahiret Günü'ne kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler (hatırlayanlar) için en güzel bir örnek vardır.'
(Ahzab: 21)

Evet, Resulullah (S.A.V)'de; itikad, ibadet, amel ve siyasî işleri yürütme yönünde bizler için çok güzel örnekler vardır. Nasıl ibadetleri yaparken Resulullah'ı örnek alıyorsak, Resulullah'ın şu;

'Namazınızı benden gördüğünüz gibi kılınız.’

buyruğuna uyuyorsak, siyasî işlerimizi yürütürken de Resullullah'ı örnek alıp onun gibi yurütmeliyiz.

Resulullah; Mekke'de iken, Hicretten
onüç yıl önce kendisine resulluk gelip Kur'an ayetlerinden inzal olup, Islâm'ın otoritesi, gücü, kuvveti ve devleti olmadığı zaman, o günkü siyasî işleri yürütmedeki tutum ve davranışları, çalışma şekilleri ve nelerin yapılmasına ve yürütülmesine daha önem ve öncelik verdikleri ve ashabına nelerin öncelikle yapılıp ve yürütülmesini buyurdukları bizler için vazgeçilmez örnekler ve metoddur.

Resulullah (S.A.V); Mekke'de risalet görevini yaparken kitlesini kurmaya ve kitlesel çalışmaya öncelik ve önem veriyordu. Resulullah (S.A.V); Mekke'de kitlesini kurup kitlesel çalışmalara önem ve öncelik verdiklerine ashabı kiramın hepsi şahittir.

O halde biz de tüm müslümanlar olarak içinde yaşadığımız ortamdaki sorumluluğumuzu ve neyi öncelikle yapacağımızın idraki içinde olup çalışmaya koyulmalıyız. Aksi halde hesab günü hesabını veremeyiz...»
<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder