29 Eylül 2013 Pazar

Evlenilmesi haram olan kadınlar

Evlenilmesi haram olan kadınlar
EVLENİLMESİ HARAM OLAN
KADINLAR
Kadınlardan nikah edilmeleri haram olanlar Kitap ve Sünnette açık olarak belirtilmişlerdir. Bu hususta Kitap ve Sünnet asıldır. Cenabı Allah şöyle buyurmaktadır:

"Bir de babalarınızın nikahladığı kadınları kendinize nikahlamayın. Geçmişte olanlar artık geçmiştir. Çünkü o, çok çirkin ve iğrenç bir şeydi. Ne fena adetti o. Analarınız, kızlarınız, kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, sütten kardeşleriniz, hanımlarınızın anaları, birleştiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer onlarla henüz birleşmemişseniz (kızlarını almaktan ötürü) üzerinize herhangi bir günah yoktur- kendi sülbünüzden gelen oğullarınızın karıları ve iki kız kardeşi bir arada almanız haramdır. Geçmişte olanlar artık geçmiştir. Şüphe yok ki Allah, Gafur'dur, Rahim'dir. Maliki bulunduğunuz cariyeler müstesna, kadınlardan kocası olanlarla evlenmeniz de haram kılındı. Bunlar, Allah'ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Haram kılınanların dışında kalanlar ise size helal kılındı."

Sünnet'e gelince: Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

"Bir erkek, bir kadın ile o kadının teyzesini ve halasını bir arada nikahı altında bulunduramaz."   Müslim'in, Aişe'den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

"Süt emmek, doğumun haram kıldıklarını haram kılar."

Anaları nikahlamak kesinlikle haramdır. Ana, kendisine doğumun nisbet edildiği herkestir. İster hakikaten ana ismini üzerinde bulundursun, (seni doğuran kimseye ana demek gibi) ister seni doğuran kimseyi doğuran ana gibi mecazi olarak ana ismini üzerinde bulundursun, bunların hepsi "anne" kavramı içerisine girmektedir. Bu, ne kadar yukarı çıksa da yine ana adı verilir. Mesela iki nineye de ana denir ki; bunlardan biri ananın anası, diğeri de babanın anasıdır. Ananın iki ninesi ve babanın iki ninesi, ninelerin nineleri, ninelerinin ve ninelerinin nineleri... diyerek istediğimiz kadar yükseltebiliriz. Bunlar, ister varis olsunlar ister olmasınlar hepsi haram kılınmış analardır.

Muhakkak olarak kız evlatlarının nikahı da babalarına haram kılınmıştır. Kız, doğum yönüyle sana nisbet edilen her dişi kimsedir. Bu da ya doğrudan senin kızın olabilir ya da oğullarının ve kızlarının kızları olabili. Ne kadar aşağıya giderse gitsin, mirasçı olsun veya olmasınlar hepsi haram kılınmışlardır.

Kardeşlerin nikahı da haramdır. Kardeşlik üç yönüyle olabilir:

1- Ana-baba bir kardeşler.

2- Baba bir kardeşler.

3- Ana bir kardeşler.

Babaların kızkardeşleri olan halaların nikahı da haramdır. Bunlar da üç yönden olurlar:

1- Babaların kız kardeşleri.

2- Baba tarafından dedelerin kız kardeşleri.

3- Anne tarafından dedelerin kız kardeşleri.

Yakın olsun, uzak olsun, mirasçı olsun veya olmasın dedelerin kızkardeşleri de mutlak surette haramdır.

Teyzelerin nikahı da haramdır. Bunlar da üç yönden ananın kız kardeşidirler. Ne kadar yükselirse yükselsin, ninelerin kız kardeşleri de böyledir. Çünkü her nine, bir anadır. Ninenin kızkardeşleri olan teyzelerin nikahlan-ması da haramdır.

Erkek kardeşlerin kızlarını nikahlamak da haram olur. Doğum yolu ile kardeşe nisbet edilen her kadın, kardeş kızı sayılır ve evlenilmesi haramdır. Kız kardeşin kızları da bu şekilde haram kılınmıştır.

Süt analarının nikah edilmesi de haram kılınmıştır. Bunlar, seni emziren kimselerdir. Ne kadar yükselirse yükselsin, onların anaları ve nineleri de böyledir. Seni emziren her kadının anası veya seni emzireni emziren senin de annen sayılır. Herhangi bir kadın, seni veya onu emzirmiş veya tek bir yerde seni ve onu emzirmişse, seninle beraber emen herkes senin kız kardeşindir ve sana haram kılınmıştır.

Kadınların analarını nikahlamak da haramdır. Herhangi bir kadınla evlenen kimseye, o kadının neseb ve emzirme yolu ile anası, yakın olsun uzak olsun, sadece aktin yapılması ile duhul olsun veya olmasın ona haram olur. Amr b. Şuayb'ın babasından onun da dedesinden rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir kadınla evlenen bir kimse, onu cinsi ilişkiden önce boşarsa kadının kızı ile evlenmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Ancak anası ile evlenmesi helal olmaz."

Duhul ettiği yani cinsi ilişkide bulunduğu kadınların kızlarıyla evlenmek haram olur. O kızlara "rebibe" denmektedir. Aslında bu kızlarla nikahlanmak, analarıyla cinsi ilişkiye girmeden önce haram olmaz. Bunlar, neseb veya emme açısından kadına yakın veya uzak olsunlar, kızlar hakkındaki miras hükümlerine göre mirasçı olsunlar veya olmasınlar, kişinin evlendiği kadının kızlarıdırlar. Anasıyla cinsi ilişkide bulunduğu zaman, ister yanında bulunsun ister bulunmasın, kadının kızı ona haram olur. Çünkü ayetteki; "evlerinizde bulunan" ifadesi, onların niteliğini ortaya koymaktadır. Şart mevkiinde değildir. Fakat: "gerdeğe girdiğiniz kadınlarınızdan" tabiri şart mevkiine çıkmıştır. Çünkü hemen arkasından; "Eğer üvey kızlarınızın anaları ile gerdeğe girmemiş iseniz, onlarla evlenmenizde bir vebal yoktur" denmektedir. Bunun için eğer kadına duhul yapmamışsa, kızlarının nikahı haram olmaz.

Mutlak olarak, oğulların hanımlarını nikah etmek haramdır. Cinsi ilişki olsun veya olmasın sadece nikah akdinin yapılması ile; neseb veya süt bakımından ister uzak olsunlar kendi oğullarının ve kızlarının oğullarının hanımlarını almak haramdır.

Babalarının zevcelerini nikahlamak da haramdır. Neseb veya süt bakımından kişiye yakın veya uzak olan babasının hanımını nikahlamak haramdır. Nesei'nin rivayetine göre Bera b. el-Azib şöyle demiştir: "Beraberinde bayrak olduğu halde bir gün dayıma rastlamıştım. Ona nereye gittiğini sordum. O, "Allah Rasulü beni babasının vefatından sonra babasının karısını alan kimseye gönderdi ki; onun boynunu vurayım veya öldüreyim" dedi."

Neseb veya süt yönüyle ana baba bir veya ana bir veya baba bir kardeş olan iki kız kardeşin bir nikah altında bulundurulmaları haramdır. Eğer ikisini, bir akid içerisinde almış ise bu akid fasid olur.

Bir kadın ile onun teyzesini ve halasını, aynı nikah altında bulundurmak da haram olur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

"Bir erkek, bir kadın ile teyzesini, kadın ile halasını bir arada nikahı altında bulunduramaz."   Ebu Davud'un rivayetinde ise Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

"Kadın teyzesi üzerine, teyze kardeşinin kızı üzerine, kadın halası üzerine, hala kardeşinin kızı üzerine nikah edilemez. Büyük küçük üzerine, küçük te büyüğünün üzerine nikah edilemez."

Evli kadınların nikah edilmesi haramdır. Allah (c.c.) evli kadınlara "muhsane" ismini vermiştir. Çünkü onlar, evlenmekle namuslarını kurtarmışlardır.

Nesebin haram kıldıklarını süt de haram kılar. Neseben haram olan her hangi bir kadın, sütten de haram olur. Bunlar; analar, kızlar, kız kardeşler, teyzeler, halalar, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları gibi neseben haram oldukları beyan edilen kimseler süt nedeniyle de haram olurlar. Nitekim Nebi (s.a.v.):

"Neseb bakımından haram olanlar süt emmekten dolayı da haram olurlar"   buyurmuştur. Müslim de ise şu rivayet yer almaktadır:

"Doğumun haram kıldıklarını süt de haram kılar."   Aişe (r.anha) rivayet ediyor: "Ebu’l Kais'in kardeşi Eflah, hicab ayeti indikten sonra yanıma gelmek için benden izin istedi. Ben, vallahi o, Peygamber (s.a.v.)’den izin istemedikçe ben ona izin vermem dedim. Çünkü Ebu’l Kais'in kardeşi beni emzirmedi. Beni emziren Ebu’l Kais'in karısıdır. Bu esnada Peygamber (s.a.v.) benim yanıma girdi. Ben: Ey Allah'ın Rasülü, o adam beni emzirmedi. Fakat kardeşinin hanımı beni emzirdi; bunun için ben ona izin vermedim dedim. Peygamber (s.a.v.): "O'na izin ver, çünkü o senin amcandır. Ey eli toprak dolası" buyurdu.”

Reda'da haram kılan unsur "süt"tür. Kişinin içtiği süt'ün sahibi ile, sütten içen kimseler birbirlerine haram olurlar. Süt sahibi ister erkek, ister kadın olsun; ister süt sahibinin oğlu olsun ister olmasın. Buradan hareketle kişiye süt erkek kardeşinin kız kardeşini almak helal olmaz. Süt kardeş olan kimse ona helal olmayacağı gibi, süt emme nedeniyle kız kardeş olan da helal olmaz. Bir adam herhangi bir kadından süt emse, o kadın süt emenin anası olur. Kocası da sütten dolayı onun babası olur, çocukları da süt kardeşleri olur. Fakat süt emen şahsın kardeşleri, onların süt kardeşleri olmayacakları için onlar, kardeşlerinin süt kardeşleriyle evlenebilirler. Haram yapan tek unsur süttür.

İşte, nikahı haram olan kadınlar bunlardır. Bunların dışındaki kadınlarla evlenmek haram değildir. Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

"Bunun dışındakiler, sizin için helal kılındı."   Ancak, müşriklerle evlenmeyi haram kılan hususlar başkadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder