11 Haziran 2015 Perşembe

KAFİRLERİN KALKANI TEKFİR ! Bakınız! İşte bunlar müslümanı kâfir sayıyorlar, dinsiz kabul ediyorlar...» diye çığlık atmalarına aldırmamalıdır.

ÖNEMLİ


Sonra bir de bakıyorsunuz ki aynı yerlerde ve aynı milletler gerçek İslâm’ı kovuyorlar ve onun adını ilân ediyorlar, İslam’ın itikadı ve pratik hükümlerine tamamen karşı çıkıyorlar, onları kötülüyorlar... 

Bunun yanı sıra da itikad olarak İslâm dinin bağlı olduklarını sanıyorlar. 

Şüphesiz ki İslâm kelime-î şehadet getirmekten, Allah’tan başka ilâh olmadığını haykırmaktan ibarettir 

Allah’tan başka ilâh bulunmadığını haykırmanın manası ise tek başına Allah’ın bu kâinatı yaratanı ve hâkimi olduğunu kabullenme ifade eder. 

Hayatın bütün meselelerine her türlü kulluk ve ibadet şekillerine hâkim olan sadece O’dur. Kulların hayatına hükümler vazeden ve insanların hayatî meselelerinde hükmüne boyun eğdikleri yegâne zat Allah’ü Zülcelâl’dir... 

İşte kim olursa olsun bu mana ve mefhumu ile Allah’tan başka ilâh olmadığını haykırmazsa gerçek manada şehadet getirmiş ve İslâm’a girmiş sayılmaz... 

Adı ne olursa olsun... 

Soyu ve lâkabı ne olursa olsun değişmez... 

Ve hangi bölgede ki; Allah’tan başka ilâh olmadığını belirten kelime-i şehadet bu mana ve anlayış içerisinde tahakkuk zemini bulmazsa orası Allah'ın dinini benimsemiş ve İslâm’a girmiş bir bölge, bir muhit sayılmaz.

Bugün yeryüzünde bir takım milletler var. Adları müslüman adı ve sülâleri de müslüman sülâleler. Yaşadıkları beldeler bir zamanların İslâm diyarı olan beldeler... Ne var ki ne o milletler bugün Allah’tan başka ilâhın bulunmadığını ifade eden kelime-i şehadeti bu manada kabul ediyorlar, ne de o beldeler Allah’ın dinine girmeyi bu anlayış çerçevesi dahilinde kabulleniyorlar... İşte günümüzdeki gerçek İslâm hareketinin karşı karşıya bulunduğu en büyük güçlük buradan gelmektedir. Bu beldelerde ve bu milletlerle karşılaşırken çekilmektedir.

Bugünkü İslâm hareketinin karşılaştığı zahmetlerin en büyüğü bir yandan «lâ ilahe illallah» mefhumunun ve İslâm kelimesinin çevresini saran, diğer yandan da şirk ve cahiliyyet mefhumunun etrafını bürüyen kapalılık, griftlik ve düğümlülüktür. 

Bugünkü İslâm hareketinin karşılaştığı en büyük güçlük salih müslümanlarla mücrim putperestlerin yolunun belirmemiş olmasıdır. 

İşaretlerin ve başlıkların karışması, isimlerin ve sıfatların birbirine girmesidir.
Yolların ayrılış noktası işte aydınlanmamış olan bu karanlık çöllerde bulunmaktadır.


Ve İslâm hareketinin düşmanları bu kapalı deliği bildiklerinden dolayı butun güçlerini bu noktada toplamaktalar, 

meselenin biraz daha birbirine karışmasını, grift bir örgü halini almasını ve gelişmesini arzulamaktadırlar. 

Ancak bu şekilde kesin sözü açıkça söylemek insanı baştan ve ayaktan uzak düşüren bir töhmet haline gelebilir. 

Evet «müslümanları» tekfir etme töhmeti. Netice itibariyle ve küfür meselesinde hüküm verme konusunda ana merci olarak Allah’ın ve Resulullah’ın kavli değil, insanların örfü ve istilahı olur...

İşte en büyük zorluk... Bu nokta her çağda gelen Allah dâvası-yolcularının ilk etapta aşması gereken belli başlı engellerden dir.

Dâva önce müminlerin yolu ile mücrimlerin yolunun ayrılması ile başlamalıdır. 

Dâva adamları Hak’ka davet konusunda açık ve kesin olmalıdırlar Müsamaha ve yardakçılığa yönelmemelidirler... 

Kendi dâvalarını açıklarken bir korku ve endişeye sürüklenmemelidirler. 

Kınayanların kınaması, bağıranların bağırıp çağırması onları dâvasından alıkoymamalıdır: 

*******•Bakınız! İşte bunlar müslümanı kâfir sayıyorlar, dinsiz kabul ediyorlar...» diye çığlık atmalarına aldırmamalıdır...********


Hakikat şudur ki bu aklanmışların zannettiği şeyler esas itibariyle İslâm'ın kendisi değildir. 

Hiç şüphesiz ki İslâm apaçıktır... 

Küfür de apaçıktır...

İslâm belirttiğimiz tarzda Allah’tan başka İlâhın bulunmadığına şehadet etmektir... 

Kim başka şekilde şehadet ederse, kim İslâm’ı hayatına hâkim kılmazsa onun hakkında Allah'ın ve Resulünün hükmü açıktır, kesindir. 

Şüphesiz ki Allah'ın İndirdikleri ile hükmetmeyenler kâfirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır, mücrimlerdir...

«Suçluların yolu belli olsun diye böylece âyetleri uzun uzun açıklarız»...

Evet Allah dâvasına sahip çıkanlar bu engeli aşmalıdırlar. Kendi işlerinde bu aynlık kesin şekilde yapılmalıdır. Ancak bu şekilde bütün enerjilerini Allah yolunda harcıyabilirler. Bu hususta kimsenin içinde şüpheye mahal kalmamalıdır. Endişe bulunmamalıdır.


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=935798106441001&set=a.925616810792464.1073741892.100000324607185&type=3&theater


https://www.facebook.com/huseyin.sasmaz.75/media_set?set=a.999957770025034.1073741906.100000324607185&type=3

KAİDELER VE MÜSLÜMANLAR.!

Bu dünya kaideler üzerine inşa edildiğinden Sistemlerde insanlarda otamatikman kaideler üzerinden ulaşacaklardır hadeflerine.
Bir kaide varki o kaide şunu diyor.Hiç bir sistem başka bir sistemin yerini almasını istemez
Dolayısı ile T.C.Devleti şeriatı istemez.onun içinde şeriata ait kavramları ya kötülüyecek yada içini boşaltıp halkına empoze ededcektir.
Mesala,şeriat.kafir vb.gibi çoktur ama benim burda anlatmak istediğim Kafir sözcüğünden bir çok kişiler alerji duyarlar bunun nedenide T.C devletidir.
Şimdi bunu bilen t.c.devleti bazı müslüman kişilerin önderlerine müslümanın Allah inancının sıttını anlattırıp kişileri kafirliğe sürüklemektedir.
Sende dersen buna bu adamın anlattığı kafir Allah inancıdır diye hemen seni tekfircilikle suclayıp alafora ediyorlar.
Bu kişileride hep müslümanım diyen kişilerden secmiş bu oryantalistler.
Beyinlerde virüs dolu vücutlarda virüs dolu...!!!

Müslümanmıyım değilmiyim kendimi bir sağlama(muhasebe) yapayım.
Müslüman olabilmek için
müslümanlığı getiren en son peygamberin(Yani Hz. Muhammedin) belirlemiş olduğu Allah tarifini almam lazım.
Kuran’da bir çok yerde belirtiyor.
Mesela.ihlas suresi
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir. 
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı 
4- O 'na bir denk de olmadı.
Zuhruf-82Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların uydurdukları noksan sıfatlardan yücedir, münezzehtir.
“Allah’ın hiçbir benzeri yoktur.”(Şura, 42/11)
Bu tarif üzerine ben benim yaratıcım olan Allah’ı belirlersem Müslümanlık katagorisine girerim.
Bu tarifin haricinde bir tarif getirirse bir kişi o zaman o kişinin ya cahil ya hain olduğunu düşünürüm.
Bu tarifin haricinde başka tarifler getiren ve kendilerinin Müslüman olduğunu söyleyen bir kaç örnek;

KAFİRLER MAHALLESİNE GELDİNİZ DİKKAT.!Küfür inançları, sistemleri ve düşünceleri ile karmaşık değerleri, yanlış düşünceleri ve tutarsız geleneği karşısında onların düzeysizliğini ifade edip onu terk etmeye çağıran fikri bir çatışma.
Allah Rasulü (sav) onların mitolojik düşüncelerini yeriyor, ilahlarını küçük düşürüyor, seviyesiz yaşantılarını açığa çıkarıyor, o katı, acımasız yaşam koşullarının üstüne üstüne gidiyordu. O (sav), Kur’an ayetleri inerken onların üzerine gidiyor ve açık bir dille onlara şöyle haykırıyordu:
“Muhakkak siz (ey Mekkeliler) ve Allah’ı bırakıp taptıklarınız (putlar) hep cehennem odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.” *


Not;Burda kast edilen Akide konusudur.
İSLÂM AKİDESİ (İLİMLER PAKETİ) Akideler ancak, kesinlik ifade eden delilden alınır. Akidenin delilinin kesin olması lazımdır. Çünkü Allahu Teâla zannî olana itikat edenleri zemmederek şöyle buyurmuştur : "Onlar zandan başkasına tabi olmazlar. Halbuki, zan haktan bir şey ifade etmez." [5] Bu hitapla akide hakkında konuşurken zanna tabî olanları teşhir edip azarlamıştır. Allahu Teâlâ zanna bir delalet (sapıklık) olarak itibar etmiştir. Nitekim Allahu Teâlâ; "Eğer sen yeryüzündekilerin çoğunluğu......... na itaat edersen seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başkasına uymazlar." [6] buyurmuştur. Allah zanna hiç bir zaman ilim (kesin delil) olarak itibar etmemiştir. Nitekim Allahu Teâlâ şöyle buyurdu : "Onunla (inandıklarıyla) ilgili kendilerinde ilim (kesin delil) yoktur. Ancak, zanna uyarlar. Halbuki zan, haktan bir şeyi ifade etmez." [7] [5] Necm : 28 [6] En'am : 116 [7] Nisa : 157 MÜSLÜMANLARIN GENELİNDE İSLÂMÎ ÖLÇÜNÜN HAKİM OLMAYIŞI.İSLÂM DEVLETİ HİLAFET'E GİDERKEN MESELELERİMİZ ; http://namenstr8.blogspot.nl/2015/04/muslumanlarin-genelinde-islami-olcunun.html?spref=fb BİR İNSANIN BU DÜNYAYA GELİŞ GAYESİ İÇİN TAKİP EDECEĞİ İSTİKAMET..DEVLET KURULUNCAYA KADAR http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2013/12/akide-ideoloji-ve-kitlelesme-baglaminda.html?spref=fb MÜSLÜMANLARIN İYİLEŞMESİNİN REÇETELERİ.. Bir toplum tutumunu değiştirmedikçe Allah onun konumunu değiştirmez. Rad-11 http://huseyinsasm.blogspot.nl/2014/12/kitaplar.html KURANI ANLAMAM DİYENLERE.... http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2015/07/kuran-anlamam-diyenlere.html?spref=fb KAFİRLERİN KALKANI TEKFİR ! http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2015/06/baknz-iste-bunlar-musluman-kafir.html?spref=fb MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN? https://www.facebook.com/huseyin.sasmaz.75/videos/817520584935421/?pnref=story MÜSLUMANLAR VARLIKLARINI KORUMA UĞRUNA DA OLSA İSLÂMÎ KİŞİLİK VE TAVIRDAN VAZGEÇMEMELİDİRLER http://namenstr8.blogspot.nl/2015/05/muslumanlar-varliklarini-koruma-ugruna.html?spref=fb

16 yorum:

 1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 2. Bugünkü İslâm hareketinin karşılaştığı en büyük güçlük salih müslümanlarla mücrim putperestlerin yolunun belirmemiş olmasıdır.  İşaretlerin ve başlıkların karışması, isimlerin ve sıfatların birbirine girmesidir.

  Yolların ayrılış noktası işte aydınlanmamış olan bu karanlık çöllerde bulunmaktadır.

  Ve İslâm hareketinin düşmanları bu kapalı deliği bildiklerinden dolayı butun güçlerini bu noktada toplamaktalar,

  YanıtlaSil
 3. Nasıl bir elekronik malzemeye virüs girdiği zaman o malzeme bozuluyor işlevlerini yerine getiremiyorsa,İnsanada yanlış fikirler musallat olduğu zaman işlevlerini yerine getieremez..
  örnek verecek olursak,Algılama olayı.
  Nasıl ve niye göre algılıyoruz.
  T.C.Devletine ve onun yetiştirdiği Alimler doğrultusunda olayları algılıyoruz.
  Peki şu kaideyi unutmamak lazım(Hiç bir ideoloji başka bir ideolojinin yerini almasını istemez.)
  T.C.Devleti kapitalizm ideolojisine göre yönetildiğine göre islam ideolojisini savunduklarını söyleyenler ya ne yaptıklarını bilmiyorlar yada hainlik yapıyorlar.
  Halbu ki bütün insanlık yaradanının son kitabı olan kuranı ve peygamberin sünnetini öğrenmesi gerekir.

  YanıtlaSil
 4. Bu insan denen mahlukata hayret ediyorum.!
  Hem aklını kullandığını söyler...
  üç kuruşluk menfaatının Muhasebesini yapar ama en önemli olan Hayatının Muhasebesini yapmaz.
  Ben kimim ?
  Nerden geldim ?
  Niye yaşıyorum ?
  Nereye gideceğim ?
  V.B. gibi sorularla.
  *****************************************
  Muhasebe yapanların da ezici çoğunluğu yanlış yapıyor.
  Doğruyu araştırmıyor Aklını kullanıpta.
  **************************************
  Doğruyu bulmanın yolu Kuran ve Sünnete, Kendinde bulunan akıl ile baş vurmaktan geçer.

  YanıtlaSil
 5. Kendilerinin müslüman olduklarını ileri süren bir takım budalalar da bu sahte ve aldatıcı "tabela" lara kanmaktadırlar. ., Bu budalalardan bir kısmı da İslâmî harekete katılarak ;küfrün, zulmün, tağutların ve bu özellikleri taşıyan hakim düzenlerin karşısına çıkmaya cüret edemiyorlar... Hatta bu sistemleri oldukları şekliyle ortaya koyup açıkca şirk ve küfür sıfatı ile tavsif etmekten yani kâfire kâfir, müşrike müşrik, zalime zalim demekten çekiniyorlar. .. Ayrıca hakim düzenden memnun olan kalabalık halk yığınlarına da hakim düzeninin gerçek vasfını açıklamıyorlar ve bunu belirtmekten . sakınıyorlar. Ve işte bütün bunlar, İslâmî hareketin, cahiliyetin yani küfrün, zulmün tağutların karşısına tam ve mükemmel olarak dikilmelerine engel teşkil ediyor.
  http://namenstr8.blogspot.nl/2015/04/islam-devleti-hilafete-giderken.html

  YanıtlaSil
 6. Bir şeyi elde etmek için bir çok gayret sarfetmek gerekirken elde etmek istenilen şeyin en ulvisi olan cenneti elde etmek için gayret sarfetmemek vakasına mutabık düşmemektedir.
  Peki bu cenneti elde etmenin yolu.ilk basamağı olan Müslümanım kavramı olmasından dolayı Müslümanım diyen kişinin bu kavramı bilmesi şartdır.
  Bu kavramın içini boşaltan ve hatta içeriğini değiştiren Alim.prof.sıfatında ki şeytanın enikleri iş başında olup.Kişi yi sapıtarak yönlendirmektedir.
  Çünkü kişi talip olduğu şeyi kaynağından almıyor.
  Kendilerinin müslüman olduklarını ileri süren bir takım budalalar da bu sahte ve aldatıcı "tabela" lara kanmaktadırlar. ., Bu budalalardan bir kısmı da İslâmî harekete katılarak ;küfrün, zulmün, tağutların ve bu özellikleri taşıyan hakim düzenlerin karşısına çıkmaya cüret edemiyorlar... Hatta bu sistemleri oldukları şekliyle ortaya koyup açıkca şirk ve küfür sıfatı ile tavsif etmekten yani kâfire kâfir, müşrike müşrik, zalime zalim demekten çekiniyorlar. .. Ayrıca hakim düzenden memnun olan kalabalık halk yığınlarına da hakim düzeninin gerçek vasfını açıklamıyorlar ve bunu belirtmekten . sakınıyorlar. Ve işte bütün bunlar, İslâmî hareketin, cahiliyetin yani küfrün, zulmün tağutların karşısına tam ve mükemmel olarak dikilmelerine engel teşkil ediyor.
  http://namenstr8.blogspot.nl/2015/04/islam-devleti-hilafete-giderken.html

  YanıtlaSil

 7. Bugün yeryüzünde bir takım milletler var. Adları müslüman adı ve sülâleri de müslüman sülâleler. Yaşadıkları beldeler bir zamanların İslâm diyarı olan beldeler... Ne var ki ne o milletler bugün Allah’tan başka ilâhın bulunmadığını ifade eden kelime-i şehadeti bu manada kabul ediyorlar, ne de o beldeler Allah’ın dinine girmeyi bu anlayış çerçevesi dahilinde kabulleniyorlar... İşte günümüzdeki gerçek İslâm hareketinin karşı karşıya bulunduğu en büyük güçlük buradan gelmektedir. Bu beldelerde ve bu milletlerle karşılaşırken çekilmektedir.  Bugünkü İslâm hareketinin karşılaştığı zahmetlerin en büyüğü bir yandan «lâ ilahe illallah» mefhumunun ve İslâm kelimesinin çevresini saran, diğer yandan da şirk ve cahiliyyet mefhumunun etrafını bürüyen kapalılık, griftlik ve düğümlülüktür.  Bugünkü İslâm hareketinin karşılaştığı en büyük güçlük salih müslümanlarla mücrim putperestlerin yolunun belirmemiş olmasıdır.  İşaretlerin ve başlıkların karışması, isimlerin ve sıfatların birbirine girmesidir.

  Yolların ayrılış noktası işte aydınlanmamış olan bu karanlık çöllerde bulunmaktadır.

  Ve İslâm hareketinin düşmanları bu kapalı deliği bildiklerinden dolayı butun güçlerini bu noktada toplamaktalar,

  YanıtlaSil
 8. T.C.DEKİ HAYAT BELGESELİ.!
  HALKINI ŞAMAR OĞLANA ÇEVİREN SİSTEM.
  MANKURTLAŞMIŞ İNSANLIK..!
  ***********ÖNEMLİ************ÇOK*****************
  BUNLARIN HEPSİDE KAFİRLER KATOGORİSİNDE AMA MÜSLÜMANIM DEYİP MÜSLÜMANLARI KANDIRIYORLAR.....
  İKİSİNİNE AYRI BRANŞLARI VAR BİRİ İSLAM AKİDESİNİ KARIŞTIRIR.
  BEYAZİDİ BESTAMİNİN HAYATININ AÇIKLAMASI
  https://www.youtube.com/watch?v=cF7O4M18Wrw&index=1&list=PLr342JFErS74wTAKOa6WqzcN2SMX7Hgu4
  (N.HATİPOĞLU)

  DİĞERİ SÜNNETİ VE DİĞER BAZI MESELELERİ İNKARA GÖTÜRÜR.M.OKUYAN.)
  Mehmet Okuyan'a redddiye 1 Musab Köylüoğlu
  https://www.youtube.com/watch?v=GzHYX3K78dE&index=42&list=PLr342JFErS74wTAKOa6WqzcN2SMX7Hgu4
  Sofi İle Muvahhid Arasında “Ete-Kemiğe Büründü” Tartışması -Hangisi Haklı?-
  https://www.youtube.com/watch?v=OzHkhoNnwVQ&list=PLr342JFErS74wTAKOa6WqzcN2SMX7Hgu4&index=2
  KAFİRİN TÜRKCE FREKSİYONU
  https://www.youtube.com/watch?v=bHfUKnK9zBk&list=PLr342JFErS74wTAKOa6WqzcN2SMX7Hgu4&index=4
  SÜNNET İNKAR EDEN MUSTAFAl
  https://www.youtube.com/watch?v=FF5KBWKmWA0&list=PLr342JFErS74wTAKOa6WqzcN2SMX7Hgu4&index=30
  KURAN SABIKLIĞI..!!
  https://www.facebook.com/huseyin.sasmaz.75/videos/vb.100000324607185/614348788585936/?type=3&theater
  Bunlar gibi bir çok Müslüman Alim kılıfında kişileri zehirliyorlar.
  onun için kitabına yöel ki doğruya gidebilesin.
  -***********************
  İSLÂM AKİDESİ
  (İLİMLER PAKETİ)
  Akideler ancak, kesinlik ifade eden delilden alınır. Akidenin delilinin kesin olması lazımdır. Çünkü Allahu Teâla zannî olana itikat edenleri zemmederek şöyle buyurmuştur : "Onlar zandan başkasına tabi olmazlar. Halbuki, zan haktan bir şey ifade etmez." [5] Bu hitapla akide hakkında konuşurken zanna tabî olanları teşhir edip azarlamıştır.
  Allahu Teâlâ zanna bir delalet (sapıklık) olarak itibar etmiştir. Nitekim Allahu Teâlâ; "Eğer sen yeryüzündekilerin çoğunluğu.........
  na itaat edersen seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başkasına uymazlar." [6] buyurmuştur. Allah zanna hiç bir zaman ilim (kesin delil) olarak itibar etmemiştir. Nitekim Allahu Teâlâ şöyle buyurdu : "Onunla (inandıklarıyla) ilgili kendilerinde ilim (kesin delil) yoktur. Ancak, zanna uyarlar. Halbuki zan, haktan bir şeyi ifade etmez." [7]
  [5] Necm : 28
  [6] En'am : 116
  [7] Nisa : 157
  MÜSLÜMANLARIN GENELİNDE İSLÂMÎ ÖLÇÜNÜN HAKİM OLMAYIŞI.İSLÂM DEVLETİ HİLAFET'E GİDERKEN MESELELERİMİZ ;
  http://namenstr8.blogspot.nl/2015/04/muslumanlarin-genelinde-islami-olcunun.html?spref=fb
  BİR İNSANIN BU DÜNYAYA GELİŞ GAYESİ İÇİN TAKİP EDECEĞİ İSTİKAMET..DEVLET KURULUNCAYA KADAR
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2013/12/akide-ideoloji-ve-kitlelesme-baglaminda.html?spref=fb
  MÜSLÜMANLARIN İYİLEŞMESİNİN REÇETELERİ..
  Bir toplum tutumunu değiştirmedikçe Allah onun konumunu değiştirmez.
  Rad-11
  http://huseyinsasm.blogspot.nl/2014/12/kitaplar.html
  KURANI ANLAMAM DİYENLERE....
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2015/07/kuran-anlamam-diyenlere.html?spref=fb
  KAFİRLERİN KALKANI TEKFİR !
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2015/06/baknz-iste-bunlar-musluman-kafir.html?spref=fb
  MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN?
  https://www.facebook.com/huseyin.sasmaz.75/videos/817520584935421/?pnref=story
  MÜSLUMANLAR VARLIKLARINI KORUMA UĞRUNA DA OLSA İSLÂMÎ KİŞİLİK VE TAVIRDAN VAZGEÇMEMELİDİRLER
  http://namenstr8.blogspot.nl/2015/05/muslumanlar-varliklarini-koruma-ugruna.html?spref=fb

  YanıtlaSil
 9. DİKKAT...!
  KAFİRLERİN İTİKATI.
  MÜSLÜMAN OLDUĞUNU İDDİA EDEN ALİMLER DE BU İTİKATI SAVUNMAKTADIRLAR.
  ÖRNEKLERİ AŞAĞIDAKİ LİNKTE..
  https://www.youtube.com/watch?v=cF7O4M18Wrw&index=1&list=PLr342JFErS74wTAKOa6WqzcN2SMX7Hgu4
  “Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır ve biz O’nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih’tir. Her şey O’nun için ve onun aracılığıyla yaratıldı, biz de O’nun aracılığıyla yaşıyoruz.”(1. Korintliler 8. Bölüm 5-6

  YanıtlaSil
 10. Tekfir konusunda yaptığımız araştırma neticesinde açık bir şekilde ortaya çıkmıştır ki, bu akımın kaynağı İslâm değildir. İslâmî argümanlar kullanılmasına rağmen İslâm değildir. İslâmî kaynakları delil olarak sunmak bir fikri İslâmî yapmaz. Nitekim bugün Kur’an'dan ayetler getirerek gelecekle ilgili bir takım çıkarsamalar yapan birçok şarlatan mevcuttur. Bunların Kur'an’dan delil getirmesi ortaya koydukları saçmalıkları İslâmî yapmadığı gibi "tekfir" düşüncesini de İslâmî yapmaz. Bir fikrin İslâmî olabilmesi için hem şer'î naslardan sahih bir içtihatla alınması, hem de naslarla vakıaların birbiriyle örtüşmesi kaçınılmazdır.

  Dikkat edilirse tekfir akımları duyguların yoğun olduğu zaman dilimlerinde zuhur etmiştir. Bu da gösteriyor ki bu düşüncenin kaynağı öfkedir. Ayetler ve hadisler delil olmamasına rağmen öfkelerini onlara dayandırarak dillendirmeye çalışmışlardır.

  Bununla birlikte tekfir bir çeşit dinde kolaya kaçma hastalığıdır. Bu ise dini anlaşılmaz ve içinden çıkılmaz bir mecraya sürüklemektedir. İnsanlar artık amel etmez ama çokça birbirlerini küfürle itham eder olmuşlardır.

  İslâm Ümmeti, sömürgeci kâfirler tarafından bu kadar parçalanmış, zihinsel ve duygusal olarak birbirinden bu kadar uzaklaştırılmışken tekfir düşüncesi bu derin ayrılıkları ilaha ila derinleştirmekte, mesafeleri daha da arttırmaktadır. Allah Subhanehû ve Teâlâ şöyle buyurmuştur:

  "Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin." (Şûra 13)

  "Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın ve ayrılığa düşme yin." (Ali İmran 103)

  Bu hâliyle sömürgeci kâfirlerin en çok destek verdiği düşünce türü demokrasiden sonra tekfirdir. Demokrasi ile tek fir düşüncesi arasında neticeleri bakımından pek de farkyoktur. Her iki düşünce de Müslümanların hakka ulaşmasına engel teşkil etmekte ve Ümmetin yegâne birleştiricisi Hilâfet’in kurulmasını geciktirmektedir. Her grubun birbirini tekfir ettiği, birbirini Müslüman olarak görmediği, toplumu müşrik olarak tanımladığı bir atmosferde Hilâfet’in ikame edilmesi neredeyse imkânsızdır. Olsa olsa her grubun bir devleti ve bir Halifesi olabilir ki bu da bugünkü durumdan çok daha tehlikelidir.


  "Allah'a ve O nun Rasulü’ne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz (elinizden) gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir." (Enfal 46)

  Müslümanların en öncelikli işi birbirlerini tekfir etmek ve kolayca itham etmek değil, bilakis İslâmî otoriteyi tesis etmektir. Öyleyse azimler yalnız ve yalnız İslâm düşmanlarına karşı bilensin! Onların can damarlarını kesecek ve tüm dünya halklarına dünya ve ahiret saadetini sunacak ikinci Râşidî Hilâfet Devleti için çalışılsın!

  "Çalışanlar işte bunun için çalışsınlar!” (Saffat 61)
  https://www.facebook.com/huseyin.sasmaz.75/media_set?set=a.999957770025034.1073741906.100000324607185&type=1

  YanıtlaSil
 11. [Allah'a ve ahiret gününe iman eden kardeşlere ve dostlarıma]
  Tanımadığım ve kendileriyle hiç bir ilmi meseleyi müzakere için bir araya gelmediğim ve şahısları hakkında hiç bir bilgim ve hiç bir seyyiem olmamasına rağmen "Seleficilik - Kralcılar- beni ve bazı Müslümanları; Müslümanların önünde tekfirci diye yaftalamak isteyen ve bize hakaret edenlerin asıl amacı; tahrif edilen ve bir Kelam Mezhebine ve cedeline dönüştürülen Meliklerin dini üzere olma akidesini bu ülkede yaymak isteyenlerin demokrasi ve aleni şirk ve küfr olanı gizleme çabasıyla hayatın lezzetlerini ve hazlarını yitirmeme ve zalim krallarına kulluk etme adına bizleri karalamadır.
  Bu karalamalar; Allah'ın dinini tahrif eden ve saptıranlara yönelecekken ne yazı ki bize yöneliyor.
  Çünkü Tevhid adına, demokrasi ve Allah'ın dini dışında hüküm koyma ve bu hükümlerle insanları yönetme ve gerekirse; Allah'ı tevhid edenleri de mahkum etmenin Kur'an'a ve Sünnet'e aykırı olmadığı, haşa Kur'an ve Sünnet'in zalim melikler ne diyorsa buna uygun indiğini söylemeseler de dini bu minvalde tahrif edip zalimlere arka çıkıyorlar.
  Böylece Hakk olan sözün bedelini ve külfetini yüklenmemek için zalimlere ve hatta kendi akidelerine; İngiliz dini, sapkınlık, Mezhepsizlik diye lanetleme bulunanlarla aynı safta durmayı tercih edebiliyorlar.
  Bu fakir bu ülkede tekfir meselesinde en çok korkan ve bu konuda en son sözü alacak olan kimse konumunda iken, bizi İslam düşmanlarına ihbar eder mahiyette "tekfirci" göstermeye çalışan münafıklaşmış selefilere diyeceğim odur ki;
  'Allah'ın dinini hevanıza göre te'vil etmeyin. Siz Kur'an'ı en az bilen ve Kur'an'ın fıkhından en uzak olan bir zümresiniz, fakat diliniz baldan daha tatlı zehiri engerek yılanının zehirinden daha öldürücü. Hem utanmazsınız hem de vicdansız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455298664823198&id=100010292056760

  YanıtlaSil
 12. [Allah'a ve ahiret gününe iman eden kardeşlere ve dostlarıma]
  Tanımadığım ve kendileriyle hiç bir ilmi meseleyi müzakere için bir araya gelmediğim ve şahısları hakkında hiç bir bilgim ve hiç bir seyyiem olmamasına rağmen "Seleficilik - Kralcılar- beni ve bazı Müslümanları; Müslümanların önünde tekfirci diye yaftalamak isteyen ve bize hakaret edenlerin asıl amacı; tahrif edilen ve bir Kelam Mezhebine ve cedeline dönüştürülen Meliklerin dini üzere olma akidesini bu ülkede yaymak isteyenlerin demokrasi ve aleni şirk ve küfr olanı gizleme çabasıyla hayatın lezzetlerini ve hazlarını yitirmeme ve zalim krallarına kulluk etme adına bizleri karalamadır.
  Bu karalamalar; Allah'ın dinini tahrif eden ve saptıranlara yönelecekken ne yazı ki bize yöneliyor.
  Çünkü Tevhid adına, demokrasi ve Allah'ın dini dışında hüküm koyma ve bu hükümlerle insanları yönetme ve gerekirse; Allah'ı tevhid edenleri de mahkum etmenin Kur'an'a ve Sünnet'e aykırı olmadığı, haşa Kur'an ve Sünnet'in zalim melikler ne diyorsa buna uygun indiğini söylemeseler de dini bu minvalde tahrif edip zalimlere arka çıkıyorlar.
  Böylece Hakk olan sözün bedelini ve külfetini yüklenmemek için zalimlere ve hatta kendi akidelerine; İngiliz dini, sapkınlık, Mezhepsizlik diye lanetleme bulunanlarla aynı safta durmayı tercih edebiliyorlar.
  Bu fakir bu ülkede tekfir meselesinde en çok korkan ve bu konuda en son sözü alacak olan kimse konumunda iken, bizi İslam düşmanlarına ihbar eder mahiyette "tekfirci" göstermeye çalışan münafıklaşmış selefilere diyeceğim odur ki;
  'Allah'ın dinini hevanıza göre te'vil etmeyin. Siz Kur'an'ı en az bilen ve Kur'an'ın fıkhından en uzak olan bir zümresiniz, fakat diliniz baldan daha tatlı zehiri engerek yılanının zehirinden daha öldürücü. Hem utanmazsınız hem de vicdansız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455298664823198&id=100010292056760

  YanıtlaSil
 13. Müslümanın Müslümanı tekfir etmeden dolayı zevk aldığını düşünenler, müminleri tekfir hastalığı ile suçlayanların bizzat kendileri hastadırlar, önce kendi hastalıklarına baksınlar.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/DwemjQGxfoT
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=614764448974960&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 14. Hak, hakikat ve adaleti ketmedenleri; bizdendir, değildir diye ayırt etmeden, uyarıp, hakka davet etmeyeceksem; zulme karşı durup, mücadele etmeyeceksem;
  Ben niye Müslüman oldum ki?
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/FR5miBjeCpU
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=615235098927895&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 15. 7."TEKFİR. Bazı kesimler yıllardan beri bilinçli olarak tekfir meselesini halktan gizlemektedirler. https://t.co/aLBinyDyMp Ayrıca, kişi, kendisine zararı olan bir olgu ile uğraşmalıdır. https://t.co/qmu4zxtHUd İman hak olduğu gibi tekfirde haktır, https://t.co/TKUEQvCK1Y" / Twitter
  https://bredaholland.blogspot.com/2019/02/tekfir-baz-kesimler-yllardan-beri.html

  YanıtlaSil
 16. Sizden olmadıkları halde,sizinle beraber olduklarına Allah'a yemin ederler. oysa onlar korkak bir kavimdir.
  Tevbe.56
  Küresel güçlerin 2023 vasiyetlerinden...!!!
  HALİFELİK Mİ GELİYOR?
  ÖVMEK VE YERMEK EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR
  https://t.co/UPgfW0YY4A

  YanıtlaSil