5 Mart 2014 Çarşamba

KURANIN CAZİBESİ VE MÜŞRİKLER

Kureyş uluları kendi '"adamlarına ve yakınlarına bu sözü söylerken kendileri Kur'an'ın tesirinden kurtulmuş olarak bunu söylemiyorlardı. Şayet kendi iç dünyalannda bu korkunç sarsıntıyı duymasalardı bu şeyi yapmazlardı. Kendi kavimlerine böyle ihtarlarda bulunmazlardı. Bunlar bile Kur'an'ın derin tesirini en güzel şekilde gösteren delillerdir.
İbn tshak der ki: "Bana İbn Şihap Ezzühri'nin oğlu, M ü s 1 i m 'in oğlu Muhammed anlattı. Ona da
anlatılmış. Şöyle ki, Harb oğlu Ebu Süfyan, Hişam oğlu Ebu Cehil, Zühre oğullarının müttefiki
sakif kabilesinden Şüreyk oğlu Ahnes birleşerek bir gece evinde namaz kılan Resulullah (S.A.) ın okuduğu Kur'anı dinlemek üzere onun evinin yanına gittiler. Her biri ayrı bir yerden
onun okuduğu Kur'an'ı dinliyorlardı ve hiç birisini arkadaşının yerini fark etmiyordu. Sabaha kadar okunan Kur'an'ı dinlediler. Fecir doğunca evlerine doğru yollandılar. Yolda birbirleriyle karşılaştılar ve birbirlerini kınamaya başladılar. Ve şöyle dediler: "Bir daha
böyle yapmayın. Şayet kavminizin beyinsizleri sîzi görecek olurlarsa onların içine bîr kuşku sokmuş olursunuz." Sonra ayrıldılar. Ertesi gece yine her biri teker teker gelerek Kuran dinlediler ve fecir
vakti kalktıklarında yolda üçü de birbiriyle karşılaştı. Bir önceki
sözlerini yeniden tekrar ederek ayrıldılar. Üçüncü gece de aynı şekilde her biri geldi fecir doğana kadar okunan Kur'an'ı dinledi. Ve
yolda karşılaştıklarında birbirlerine şöyle dediler: "Bir birimize bir
daha böyle yapmayacağımıza dair söz vermeden ayrılmayalım." Bu
hususta sözleştiler sonra ayrıldılar.
Ertesi sabah Ş ü r e y k oğlu Ahnes asasını alarak Ebu
S ü f y a n 'ın evine vardı. Ve dedi ki: "Ey Ebu Hanzele,
Muhammed (A.S.) İn okuduğu şeyler konusunda görüşün nedir,
bana haber ver?" O şu karşılığı verdi: "Ey Ebu S a 1 a b e ,
Allah'a yemin ederim ki, ondan işittiğim şeylerin bir çoğunu biliyorum ve bunlarla neyi kastettiğini anlıyorum. Ayrıca hiç bilmediğim ve ne kastettiğini anlamadığım sözler de işittim." Buna karşılık
Ahnes  dedi ki: "Vallahi ben de öyleyim."
Sonra onun yanından ayrılarak Ebu C e h i 1 'in yanına gitti
ve dedi ki: "Ey Ebu Hakem, Muhammed (S.A.) den
işittiğin sözler hakkında görüşün nedir?" Ebu Cehil: "Ne işittik ki?"
dedi. Biz ve Abdi menaf oğulları şeref konusunda birbirimizle çekiştik. Onlar yemek yedirdiler biz de yedirdik. Onlar silah taşıdılar biz de taşıdık. Onlar halka bir şeyler verdiler biz de verdik. Sonra her
ikimiz diz üstü çökmüş iken — ki hazır ol duruma geçmiş atlar gibiydik — onlar dediler ki: "Bizden bir peygamber çıktı ki gökten
vahiy gelir kendisine. "Biz böyle bir şeyi nasıl bulabiliriz? Vallahi
ona ebediyen inanmaz ve kendisini tasdik etmeyiz."
Sonra   Şüreyk  oğlu Ahnes  Ebu  Cehil'in yanından ayrıldı.
iste böyleydi, onlar kendilerini bu Kur'an'a kaptırmamak için ne kadar zorluyorlardıysa yine de yeniliyorlardı. Sözleşmemiş olsalardı, ellerindeki liderlik mevkiinin sarsıldığını duymamış olsalardı
ne iyi olacaktı. Ya bir de insanlar o büyülenmiş kimseler gibi kendilerinin bu Kur'an'a tutulduklarını fark edecek olsalardı durumları ne olurdu?
Gerçekten de Kur'an'da öyle sade ve doğuşun gelme gerçekler
var ki, insan kalbi onu görür görmez hemen asıl kaynağı ile buluşmuş oluyor. Ve o zaman bu fıskiye gibi savrulan kaynaktaki gerçekler karşısında diretemiyor. Akan sele karşı durma gücünü bulamıyor. Kur'an'da kıyamet sahneleri var. Hikâyeler var. Dile gelen kainat tabloları var. Geçmişlerin başından geçen acı hadiseler var. Teşhis ve temsil san'atları var. Ve bütün bunlar insan kalbini öyle yakalıyor. Öyle sarsıyor ki karşı durma imkânı bırakmıyor. Bir tek sûre bile bazı kereler İnsan bünyesini tiril tiril titretiyor. Ve ruhun derinliklerini öyle yakalıyor ki donanmış bir ordu bile o noktadan yakalama imkânına sahip değil.
Şu halde yüce Allah'ın sevgili peygamberine kafirlere itaat etmemesi, davetinden'vazgeçmemesi ve bilâkis onlara karşı Kur'an'la savaşması hususunda emir buyurmasının hiç bir garip yanı yoktur.
Çünkü o küfredenlere karşı insan bünyesinin karşı koyamayacağı, hiç bir tartışma ve demagojinin diretemeyeceği bir güçle karşı koymaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder