21 Aralık 2013 Cumartesi

Bir çok yönleriyle zinada katil mânası vardır Aslında bizzat zina, katil mânası taşır.

Bir çok yönleriyle zinada katil mânası vardır Aslında bizzat  zina, katil mânası taşır. 
Çünkü bayat dolu bir madde meşru olan yerine akıtılmayıp gayri meşru bîr yere akıtılmak suretiyle gayri  meşru bir zürriyetin meydana gelmesine yol açmaktadır. 
Çok zaman bu gayri meşru çocuklar, dünyaya gelmesin diye, ana   rahminde iken ya henüz hayat bulmadan yahutta hayat bulduktan sonra katledilir.
Bazan çocuk doğmadan önce işlenen bu katil cinayeti bazanda çocuk doğduktan sonra işlenir. Şayet canına kıyılmamış da hayata terk edilmişse, bu çocuklar ekseriyetle hakir ve kötü bir hayat yasarlar
ki, bu da cemiyet için bir canlının, kaybı demektir. Zina, bir başka yönüyle de, intişar ettiği her toplumu" katletmiş sayılır. Çünkü zinanın intişar ettiği toplumlarda soylar bozulur,   gayri meşru yolla kanlar karışır, ırz ve nesil yönünden güvenler sarsılır, cemiyetteki irtibatlar zayıflar ve o cemiyet izmihlale mahkûm olur. Böyle bir durum ise toplumlar için ölüm demektir.
Zinanın cemiyet için ölüm sayılan taraflarından biri de şudur
Şehevi ihtiyacın zina yoluyla giderilmesi sonunda, karı kocalı hayatı felce uğrar ve zaruret halinden çıkar. Böylece aile yuvası değerini kaybederek geri plânlarda kalır. 
Halbuki yetişecek nesilleri kanatları altında koruyup yetiştirecek olan aile yuvasıdır. Çocuk, fıtrî gelişmesini de, ahlâk ve terbiyesini de aileden alır. 
Fuhuş hangi millette yaygın hale gelmişse o milletin sonu izmihlâl olmuştur. Tarihin ilk devrelerinden asrımıza kadar bu gerçeğe şahit olunmaktadır.  Bazı kimseler,  Avrupa ve Amerika'da fuhuşun
yaygın olmasına rağmen bu ülkelerin maddî kuvveti ellerinde tuttuklarını ileri sürerler.
Halbuki Fransa gibi oldukça eski olan ülkelerde fuhuşun meydana getirdiği izmihlal meydandadır. Amerika gibi yeni kurulmuş ülkelere gelince; bunların zararlarını hissettirmemektedir. Bunların durumu, gençlik çağlarında şehvet enerjisini israf eden insanlara benzer. O çağlarda gençliğin verdiği kuvvetle hiç bir şeyin farkında olmazlar. Ama, yaş kemâle ermeye başlayınca birdenbire çöküp giderler. Vaktinde mutedil davrananların yaşlılığa karşı gösterdiği mukavemeti gösteremezler!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder