10 Mayıs 2014 Cumartesi

ALLAH'IN BÜYÜK MÜKÂFAT VAAT ETTİĞİ ERKEK VE KADINLAR

İslâm cemaatinin arınması ve — erkek olsun, kadın olsun aynı,
çünkü bu vadide eşittirler — hepsinin İslamî değerler üzerine yaşayışlarını ikame etmek sadedinde, bu değerleri gerçekleştirecek sıfatlar tam bir incelikle ve mufassal bir şekilde izah edilmektedir:
35 — Muhakkak ki, erkek ve kadın bütün müslümanlar, erkek
ve kadın müminler. Hakkın emrine itaat eden erkekler ve kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabırlı erkeklerle sabırlı kadınlar, mütevazı olan erkeklerle mütevazı olan kadınlar, sadaka veren
erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, iffetlerini haramdan koruyan erkekler ve kadınlar, Allah'ı
çok zikreden erkekler ve kadınlar, işte bunlar için Allah bir mağfiret ve bir büyük mükâfat hazırlamıştır.
Bu âyeti kerimede toplanmış olan sıfatlar, müslüman insanın
vücuda gelmesinde birbiriyle yardımlaşırlar.
Bunlar : İslâm, iman, ibadet, doğruluk, sabır, tevazu, sadaka
vermek, oruç, iffetini muhafaza ve Allah'ı çok zikretme..
İslâm : Hakka teslim olmak.
İman : Kalben tasdik etmek. İkisi arasında sağlam bir bağ var;
Kuşku bir ifade ile biri diğerinin başka bir yüzüdür. Hak'ka boyun
eğmek, iman ve tasdikin bir gereğidir. Gerçek bir imandan, teslimiyet doğar.
İbadet : Haricî bir zorlamadan değil, içten gelen bir arzu ile İslâm ve imandan doğan itaattir.
Doğruluk : öyle bir sıfattır ki, ondan yoksun olan bir kişi Müslüman Milletin safından ayrılır. Zira Allahuteâlâ: "Ancak Allah'ın
âyetlerine iman etmeyenlerdir kî yalan, iftira düzerler." buyurmaktadır. Yalancı, saftan kovulmuştur, bu sadık ümmetin safından.
Sabır : Bu da öyle bir sıfat ki bir müslüman, akidesini ancak
onunla koruyabilir, mükellefiyetlerini onunla ifa edebilir. İslâm akidesi atacağı her adımda sabra muhtaçtır. Şehvete karşı sabır, davanın meşakkatine karşı sabır, insanların eziyetine karşı sabır, bazı
kimselerin aksiliğine, eğriliğine, zaafına, inhirafına, renkten renge
girişine sabır. Belaya, fitneye, bolluğa, darlığa ve her şeye karşı sabır. .. Bütün bu sabırlar, dayanılması güç ve ağır olan şeylerdir.
Huşu : Kalb ve organların sıfatıdır ki, Allah'ın azamet ve celâlini düşünmekten mütevellit kalbde hasıl olan eser ve takvaya delâlet eden bir haldir.
Sadaka verme : Nefsin cimrilik illetinden kurtulmasına, insanlara merhamet etme hissinin gelişmesine, Müslüman topluluk arasındaki dayanışmaya, malın hakkına riayete, nimeti veren Allahuteâlâya şükre delâlet eder.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder