26 Ocak 2015 Pazartesi

Alimlerin Hilafet Ve Halife Hakkındaki Görüşleri

İmam Kurtubi Bakara suresi 30.uncu (Muhakkak ki; Ben yeryüzünde bir Halife yaratacağım) ayetinin tefsirinde şöyle dedi:
Bu ayet bir İmam veya bir Halife'nin seçiminde bir kaynaktır. Kelime onunla birleşik geldiği için; o işitilir ve ona itaat edilir. Hilafet Ahkamı onunla tatbik edilir ve buradaki farziyet hakkında Mutezili olan el-Asam dışında, ne imamlar arasında ne de ümmet arasında bir ihtilaf yoktur. [Tefsir-ul Kurtubi, 1/264]
İmam Kurtubi şöyle yine dedi: Hilafet diğer sütunların kendisine dayandığı (asıl) sütundur.
İbn-i Kesir rahimehullah şöyle buyuruyor: Allah tealanın ¨ ayrılığa düşmeyin¨  sözüyle onlara cemaat olmayı emrediyor ve tefrikadan nehyediyor.Ve birçok hadiste tefrikadan nehyediyor.Cemaat olmayı bir araya gelmeyi emridiyor.Ve onlara hatadan korunmayı garintiliyor.Bu konuda ve cemat olup tefrikadan sakınmayı emreden  birçok hadis vardır.(ibn-i kesir tefsiri c2 sh 77)
İmam Nevevi de şöyle dedi: Halife seçmenin tüm müslümanlar üzerine farz olduğu konusunda icma (alimlerin ittifakı) vardır. [Şerh-u Sahih Muslim, 12/105]
İmam Nevevi rahimehullah şöyle diyor: Rasulullah (aleyhisselamın) defin işini pazartesinden Salı günü gündüz sonuna  veya çarşamba akşamına kadar geciktirmelerinin sebebi beyat işiyle meşgul olmalarıdır.
İmam Nevevi ayrıca Şerh-u Sahih'il Muslim kitabının 12. bölümünde, sayfa 231'de şunu da bildirmektedir: Eğer aynı vakitte birinden sonra diğeri için iki beyat verilirse, birinci biat geçerlidir ve bu kabul edilmeli ve tatbik edilmelidir. Oysa ikinci beyat geçersizdir ve kabul edilmesi haramdır. Bu; alimlerin çoğunun doğru olan görüşüdür. Onlar tek bir vakitte, İslam toprakları ne kadar gelişmiş ve büyümüş olursa olsun, iki Halife tayin etmenin caiz olmadığını benimsemişlerdir.
İmam en-Nevevi, Muğni el-Muhtac kitabının 4.üncü cildinin, 132.inci sayfasında şöyle demektedir: Araları uzak olsa ve dünyanın farklı yerlerinde bulunsalar bile, iki veya daha fazla İmam'a beyat vermek, caiz değildir.
İmam Hattabi dediki: İnsanlara onların işlerini idare edecek, onların içinde Allah u tealanın hükümlerini uygulayacak, onları şerden zulum ve fesad dan menedecek bir imam kesinlikle lazımdır.(mealimussünen).
İmam Gazali de Hilafetin kaybolmasının potansiyel sonuçlarını yazarken, şöyle dedi: Hakimler uzaklaştırılacak, Vilayet hükümsüz kılınacak .. bunların otoritedeki kararları icra edilmeyecek ve bütün insanlar, Haram sınırı üzerinde bulunacaktır. [el-İktisad fil İtikad, 240]
İmam Gazali ise şöyle diyor: Hiçbir akıl sahibi münakaşa etmezki insanlar nesilleri ve üzerinde bulundukları şeylerin ihtilafı arzuların ,görüşlerin zıdlığı  ve çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır.
İmam İbn Teymiyye ise, şöyle dedi: İnsanlar üzerinde hükmeden makamın (Hilafet görevi) Dinin en büyük farzlarından biri olduğunu bilmek vaciptir. Aslında onsuz Din Müessesesi yoktur. Bu (görüş), el-Fadl İbn İyad, Ahmed bin Hanbel ve diğerleri gibi Selefin görüşüdür. (Siyaseh Şeriyyeh, Liderliğe bağlılığın farziyeti bölümü)
İmam Ebu'l Hasen el-Maverdi de şöyle dedi: İmamet (liderlik) Akdini yapmak, bütün ümmet üzerine, icmaen vaciptir. [el-Ahkamus Sultaniyyeh, 56]
İmam Ahmed ise, şöyle dedi: Müslümanların işlerini yürütecek bir İmam (Halife) olmadığında, fitne meydana gelir.
H.6.ıncı asrın ünlü alimlerinden Ebu Hafs Ömer en-Nesefi ise, şöyle dedi:
Müslümanlar, açık bir şekilde; Hududları (ceza sistemini) yürüten ve hükümleri icra eden, (devlet) sınırlarını savunan, orduları techiz eden, Zekatı toplayan, (devlete karşı) isyan edenleri, casusları ve haydutları cezalandıran, Cumayı ve iki bayramı ikame eden ve (Allah'ın) kulları arasında çıkan ihtilafları çözen, meşru haklar konusunda şahitlerin şahitliğini kabul eden, evlenen gençlere ve ailesi olmayan fakirlere veren ve ganimetleri dağıtan bir İmam'a (Halife'ye) sahip olmalıdırlar.
İmam el-Cuzeyri -ki, kendisi dört büyük mezhebin fıkhında uzmandır- dört imamın görüşlerini dikkate alarak şöyle demektedir: İmamlar (dört mezhebin imamları; Şafii, Hanefi, Maliki ve Hanbeli) -Allah onlara rahmet etsin- İmametin (Hilafetin) bir farz olduğu ve müslümanların Dinin hükümlerini tatbik eden ve zalimlere karşı haklarını veren bir İmam tayin etmelerinin vacip olduğu konusunda ittifak ettiler. [Fıkh'ul Mezahib'ul Erbaa (Dört Mezhebin Fıkhı) 5/416]
İmam el-Heysemi ise, şöyle dedi: Bilinmektedir ki; Sahabeler, Peygamberlik döneminin sona ermesinden sonra, İmam seçmenin vacip olduğu hususunda icma ettiler. Muhakkak ki onlar; Peygamber (s.a.v.)in defnedilmesini terkederek, Halife seçimine yönelmek suretiyle; bu farziyetin, diğer farziyetlerden daha önemli olduğunu gösterdiler. [Savaik'ul Harakah,17]
İmam eş-Şevkani Tefsir-ul Kur'an'il Azim adlı kitabının 2.nci cildinin, 215.inci sayfasında, şöyle yazmıştır: Bilinmesi İslam'dan zarurettir ki; İslam Müslümanların arasının bölünmesini ve topraklarının (birbirinden) ayrılmasını haram kılmıştır.
Şöhretli imam, Hasan el-Maverdi El-Ahkamu's Sultaniyye kitabının 9.uncu sayfasında, şöyle demektedir: Ümmetin aynı vakitte iki İmam'a (lidere) sahip olması, haramdır.
İmam İbn Hazm el-Muhalla kitabının, 4.üncü cildinin, 360.ıncı sayfasında şöyle demektedir: Dünya üzerinde, bir İmam'dan fazlasının bulunması caiz değildir.
İbn-i Hazım da şöylediyor: Ehli sünnetin, mürcienin, şianın,havaricin tamamı imametin vucubiyeti konusunda ittifak etmiştir.Ve ümmetin üzerine adil, Allah u tealanın hükümlerini ikame eden Muhammed aleyhisselamın  kendisiyle gönderildiği şeriatın hükümleriyle yöneten bir imama boyun eğip itaat etmeleri vacibdir.(el fasl fil milel vel ehva vennnihal c 3 shf 72)
Muhammed ibn amr ibn mubarek el himyeri ¨behrak¨ dediki:İmam tayin etmek zararları defetmeyi içerir.Çünkü insanların karşı konulmaz bir idarecileri olduğunda din ve dünya maslahatları düzene girer.
İmam Cüveyni rahimehullah şöyle dedi: İmam tayinindeki maksad bölgenin muhafazası ve islamın ehemmiyet verdiği şeylere ihtimam gösterilmesidir.Çoğunlukla ehemmiyetli işler beklemeye gelmez.Bu konuyu gündemden uzak tutmak telafisi mümkün olmayan hasarlar ,düzeltilmesi mümkün olmayan karmaşık ve kötü olaylar meydana getirir. (ğiyasul ümem sh 68)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder